Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιδότηση 100% για άνεργους, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους. 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Έναρξη ισχύος και υποβολή προτάσεων από τον Οκτώβριο του 2016

Καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 20/01/2017

Καθεστώς Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 28/04/2017 (ή έως εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού).

Καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου: 19/10/2016 - 20/01/2017.

Blog Posts