Για την υποβολή μίας πρότασης σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα, πολλές φορές υπάρχει ως προϋπόθεση η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής.

Ένας επενδυτής μπορεί να αποδείξει ότι έχει τα χρήματα της ίδιας συμμετοχής με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Βεβαίωση υπολοίπου ή μέσου υπολοίπου τραπεζικών (απλών ή προθεσμιακών) λογαριασμών σε αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
  • Βεβαίωση καταχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) με αποτίμηση αξίας
  • Αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενης εταιρείας με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων ή φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξετάζετε ποιες προϋποθέσεις ζητούνται από το κάθε ένα πρόγραμμα, μελετώντας προσεκτικά την εκάστοτε προκύρηξη.

Δείτε τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδος εδώ >> (Επιλογή 1)

Δείτε τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ >> και εδώ >>. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ >>