Συμβουλευτική

Marketing Plans, Σχέδια Marketing, Μελέτες προβολής & προώθησης, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Συμβουλευτική

Η εκπόνηση σχεδίων marketing και μελετών δημοσιότητας αποτελούν μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων & κεφαλαίου, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Συμβουλευτική

Υπάρχει πλήθος τρόπων για να χρηματοδοτήσει ένας ενδιαφερόμενος μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα ή το σχέδιο ανάπτυξης της υφιστάμενης επιχείρησής του.

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

ISO

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απευθύνονται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης - από τις διαδικασίες παραγωγής έως τις σχέσεις με τους πελάτες και τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού. Η σειρά συστημάτων ποιότητας ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως μεγέθους.

Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και Επαλήθευση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS) (ISO 14001), Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

ISO

Ο παράγοντας περιβάλλον αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και αυτό αποδεικνύεται από τις πιέσεις που ασκούν στις επιχειρήσεις είτε φορείς διεθνούς εμβέλειας είτε η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000) και Ασφάλεια τροφίμων - Σύστημα HACCP, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

ISO

Το σύστημα HACCP, ISO 22000 αποτελεί τη μέθοδο για τη διαβεβαίωση ασφάλειας των τροφίμων από τις πρώτες ύλες μέχρι την κατανάλωση. Το HACCP, ISO 22000 δίνει έμφαση στην ποιότητα όλων των συστατικών των τροφίμων και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής προετοιμασίας, διακίνησης και διάθεσής τους.

Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας - Απαιτήσεις για παρόχους», Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

ISO

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας - Απαιτήσεις για παρόχους» εγκρίθηκε την 26η Ιουνίου 2009 ως Ελληνικό πρότυπο, από την αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ με τους εκπροσώπους της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σήμανση Προϊόντων CE, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

ISO

Ο στόχος ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στο τέλος του 1992 απαιτούσε μια νέα προσέγγιση σε θέματα τεχνικής εναρμόνισης και χρησιμοποίησης της τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η ιδέα ήταν να αναπτυχθεί μια προσέγγιση, που θα θέσπιζε τις γενικές κανονιστικές διατάξεις εφαρμοστέες σε κλάδους ή οικογένειες προϊόντων, καθώς και σε τύπους κινδύνων.