Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απευθύνονται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης - από τις διαδικασίες παραγωγής έως τις σχέσεις με τους πελάτες και τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού. Η σειρά συστημάτων ποιότητας ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, σε ένα απαιτητικό, ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Για τη εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 9001 γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

α. Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, όπου ερευνάται κατά πόσον η επιχείρηση μέχρι σήμερα διατηρεί κάποιες αρχές ποιότητας, εάν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που να διασφαλίζουν τις αρχές αυτές κλπ.

β. Εντοπισμός Αναγκαίων Παρεμβάσεων για την Συμμόρφωση με το Πρότυπο ISO 9001 όπου κατά την διάρκεια της διαγνωστικής ανάλυσης όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης έχουν εντοπισθεί οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και να συμβαδίζουν ταυτόχρονα με τις προδιαγραφές του προτύπου.

γ. Σχεδιασμός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας όπου πλέον προσαρμόζονται όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης στις αρχές του προτύπου και για τον λόγο αυτό αναπτύσσονται:

 • Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας
 • Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας,
 • Οδηγίες Διασφάλισης Ποιότητας,
 • Έντυπα Διασφάλισης Ποιότητας, κ.λ.π.

δ. Υποστήριξη Εφαρμογής και Πιστοποίησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όπου αφού έχει τελειώσει η αποτύπωση του προτύπου στις λειτουργικές διεργασίες της επιχείρησης, ακολουθεί η τελική εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχή ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε η επιχείρηση να είναι έτοιμη να δεχθεί την τελική πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Τα οφέλη που προκύπτουν για μία εταιρεία από την ορθή & συνεπή εφαρμογή και διαχείριση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9001 είναι:

 1. Η μείωση του κόστους παραγωγής, ή παροχής υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της μείωσης των ελαττωματικών ή άστοχων προϊόντων.
 2. Η απόκτηση ικανού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των εχεγγύων ορθής και ποιοτικής πρακτικής που η Πιστοποίηση προσφέρει στην εταιρεία, αφού αποτελεί ισχυρό εργαλείο marketing.
 3. Η αύξηση της εμπιστοσύνης και ικανοποίησης πελατών.
 4. Η ορθολογική διαχείριση των εταιρικών πόρων τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινου δυναμικού.
 5. Η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μέσω της υιοθέτησης σαφών οργανωτικών δομών.
 6. Η βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας μέσω της παρακολούθησης κρίσιμων εταιρικών παραμέτρων.
 7. Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από την Διοίκηση της εταιρείας μέσω της ανάλυσης δεδομένων.
 8. Η αποτελεσματικότερη επικέντρωση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας στους επιχειρηματικούς στόχους.
 9. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού.
 10. H διαρκής βελτίωση στην ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας μέσω μεθόδων πρόληψης των αστοχιών αντί για μεθόδους εντοπισμού.

Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη του προτύπου στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!