Το business plan είναι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να καταστεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια ενός νέου ή ενός υφιστάμενου επιχειρηματία.

Έαν θέλετε:

 • Να αρχίσετε μια νέα επιχείρηση
 • Να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν
 • Να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση από τράπεζα, κυβερνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ή αμοιβαία κεφάλαια
 • Να εξερευνήσετε τη βιωσιμότητα μιας νέας τεχνολογίας
 • Να βελτιώσετε την εσωτερική δομή και λειτουργία της εταιρίας σας
 • Να αποτιμήσετε την επιχείρηση σας για σκοπούς πώλησης ή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις
 • Να προσελκύσετε στελέχη που επιθυμείτε να εντάξετε στο δυναμικό της εταιρίας σας
 • Να περιορίσετε τον κίνδυνο των επενδύσεων και να εξασφαλίσετε την εκμετάλλευση των ιδεών από το ανθρώπινο δυναμικό σας

τότε χρειάζεστε άμεσα ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για να μπορέσετε να εντοπίσετε την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ιδέα ή η εταιρεία σας και να εξετάσετε τις προοπτικές της.

Μέσω ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι επιχειρησιακοί πόροι και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι βασικές ενότητες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης
 • Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος
 • SWOT Ανάλυση
 • Όραμα και βασικό πλαίσιο Στρατηγικής
 • Προσδιορισμός Στρατηγικών Στόχων
 • Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων
 • Προσδιορισμός και Ανάλυση των επιμέρους Επιχειρησιακών Στόχων
 • Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Οργάνωσης και Στελέχωσης, κλπ.)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Benchmarking
 • Έρευνα Αγοράς
 • Χρονοδιάγραμμα και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Καθορισμό δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων

Σημείο αναφοράς ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση της ιδέας σας, της εταιρείας σας, του προϊόντος σας (μελέτη benchmarking).

Το Benchmarking ορίζεται ως: «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν».

Η ανάλυση αυτής της μορφής χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και τη σύγκριση των διαφόρων επιμέρους συστημάτων. Εφαρμόζεται κυρίως σε γεωγραφικό επίπεδο (σύγκριση χωρών ή περιφερειών), αλλά και σε τομεακό επίπεδο (συγκρίσεις τομέων ή κλάδων) και εστιάζεται στην ανάλυση διαθέσιμων μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών και των πιθανών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η μελέτη benchmarking βοηθά να προσεγγιστούν μία σειρά από ζητήματα όπως: η αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης ή ενός φορέα συγκριτικά με αυτούς που έχουν επιτύχει τις βέλτιστες επιδόσεις, ο εντοπισμός των αδυναμιών κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται ενδεικτικά οι παρακάτω υπηρεσίες:

 • Benchmarking Διαδικασιών
 • Benchmarking Επιδόσεων
 • Στρατηγικό Benchmarking
 • Εσωτερικό Benchmarking

Τέλος, σημαντικό ξεχωριστό κομμάτι του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η ενδεχόμενα έρευνα αγοράς που πιθανώς διεξαχθεί.

Μία δομημένη Έρευνας Αγοράς και το σύνολο των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, κρίνονται απαραίτητα έτσι ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρησιακής στρατηγικής και της ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας αγοράς.

Εάν λοιπόν σκοπεύετε:

 • Να ιδρύσετε μια νέα επιχείρηση,
 • Να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν,
 • Να υιοθετήσετε νέες τεχνολογίες,
 • Να μελετήσετε τρόπους βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης ή κάποιων προϊόντων στην αγορά,
 • Να θέλετε να αξιολογήσετε την υφιστάμενη κατάσταση στην προώθηση και τις πωλήσεις της επιχείρησης,

τότε, το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεστε μια Έρευνας Αγοράς. Μία τέτοια έρευνα μπορείτε να την εξασφαλίσετε είτε αυτόνομη είτε στα πλαίσια ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς εκτός από την εύρεση πληροφοριών για την αγορά, θα σας δώσει ένα εργαλείο χάραξης συνολικής εταιρικής στρατηγικής και επιλογής αντικειμενικών σκοπών.

Στόχος μίας έρευνας αγοράς είναι να παρέχει στη Διοίκηση μίας εταιρείας αντικειμενική πληροφόρηση για την αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών και τελικά, να αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό Δειγματοληπτικής Μεθόδου και καθορισμό του δείγματος
 • Σχεδιασμό Ερωτηματολογίου για ποσοτικές έρευνες ή οδηγού συζήτησης για ποιοτικές έρευνες
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση της καταλληλότερης μεθόδου για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων
 • Οργάνωση της έρευνας πεδίου και εκπαίδευση των ερευνητών
 • Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των στοιχείων
 • Σύνταξη εκθέσεων - παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων

Εάν, λοιπόν, αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για να αναπτύξετε την ιδέα σας ή την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας κάποια ή όλα τα άνωθι εργαλεία, επικοινωνήστε μαζί μας!