Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της Υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δε χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Δείτε πληροφορίες για τον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος εδώ >>

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 08/03/2016 – 10/05/2016, 17:00 (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

 • Ποσοστό Επιδότησης 100%
 • Προϋπολογισμός: €5.000 - €25.000
 • Συνεργασίες 2 δικαιούχων: €5.000 - €40.000
 • Συνεργασίες 3 ή παραπάνω δικαιούχων: €5.000 - €50.000
 • Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου: 30 μήνες από την απόφαση ένταξης
 • Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού άνω των €1.500 ανά τεμάχιο, υποχρέωση διατήρησης επιχείρησης για 3 έτη από την ολοκλήρωση
 • Δυνατότητα λήψης 25%, 50% και συνόλου επιχορήγησης σε έως τρεις φάσεις
 • Δυνατότητα λήψης προκαταβολής 40% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή ή με χρήση του Escrow Account
 • Για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ δείτε εδώ >>
 • Ενδεικτικά επιλέξιμα επαγγέλματα: δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί, λογιστές, οικονομολόγοι, κατασκευές, εκτυπώσεις, γραφίστες, πληροφορική, οπτικοακουστικό υλικό, διαφημιστές, φωτογράφοι, καλλιτέχνες, ασφαλιστές, μεσίτες, συνέδρια, καθηγητές, κοινωνικοί λειτουργοί, γυμναστές, διαιτολόγοι κλπ

Σε ποιους απευθύνεται

(α) Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δε θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δε μετείχαν σε άλλες εταιρείες από την προδημοσίευση της πρόσκλησης (12/10/2015) έως τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν έχουν διακόψει συμμετοχή σε εταιρεία (ατομική ή ως εταίροι) από την προδημοσίευση της πρόσκλησης και έπειτα.

(β) Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα (τουλάχιστον ένας επλέξιμος ΚΑΔ) μόνο ως ατομικές επιχειρήσεις, δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, δε μετέχουν σε άλλες εταιρείες από την προδημοσίευση της πρόσκλησης έως τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ μέχρι την υποβολή δικαιολογητικών ένταξης θα έχουν καταργηθεί τυχόν μη επιλέξιμοι ΚΑΔ.

(γ) Επιτρέπεται η σύσταση μικρών και πολύ μικρών εταιρειών από τους δικαιούχους εφόσον συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια και παρουσιάζεται συνέργεια (ίδιες ειδικότητες) ή/και συμπληρωματικότητα (διαφορετικές ειδικότητες) μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν διακόψει υφιστάμενη ατομική δραστηριότητα πριν την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης. Αποκλείονται οι σύζυγοι, οι συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού και οι συμπράξεις ατομικών επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού: (Δαπάνες επιλέξιμες από 08/03/2016)

 • Λειτουργικά (ενοίκιο, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, ύδρευση, θέρμανση, κοινόχρηστα, κλπ): έως 60%
 • Αμοιβές τρίτων (δικηγόρος, λογιστής, σύμβουλος, κατάρτιση κλπ.): έως 20%
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις: έως 10%
 • Προμήθεια αναλωσίμων: έως 15%
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων): έως 30%
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: έως 20%
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας: έως 40%

Αξιολόγηση:

 • Συγκριτική
 • Ατομικό/οικογενειακό εισόδημα
 • Πληρότητα επιχειρηματικού σχεδίου
 • Προβλέψεις εσόδων/εξόδων επιχείρησης
 • Χρονική διάρκεια ανεργίας
 • Περίοδος έναρξης επαγγέλματος
 • Ύπαρξη συνεργασίας

Περισσότερες πληροφορίες:

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Υλοποίηση της Δράσης

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβά... by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

Σύνοψη προγράμματος (πριν τη δημοσίευση των τροποποίησεων)

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ (ενημέρωση: 08/03/2016)

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 

Συμπληρωματικοί ΚΑΔ (ενημέρωση: 08/03/2016)

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (ενημέρωση: 05/07/2016)

 

Έντυπο Υποβολής

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ

 

Προκύρηξη Προγράμματος (ενημέρωση: 03/04/2019 - 7η τροποποίηση)

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Προκύρηξη Προγράμματος by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>

Δείτε πληροφορίες για τον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος εδώ >>