Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.

Η σύσταση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και τη διευκόλυνση των Δικαιούχων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση του Λογαριασμού στο Ταμείο ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό 62550/2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ Β 1738).

Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός - Escrow Account from Win to Win - Business Consultants

Η χρήση του Εscrow Αccount από τους Δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε Δικαιούχος δύναται είτε να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, είτε να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της επιχορήγησης.

Άνοιγμα λογαριασμού και εκταμίευση της χρηματοδότησης σε 3 βήματα

Βήμα 1: Με την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής ενός Δικαιούχου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενεργοποιούνται και οι διαδικασίες χρήσης του Εscrow Αccount. Ειδικότερα, μετά από αίτημα του επενδυτή/Δικαιούχου, στο οποίο θα δηλώνει τη βούλησή του για χρήση του escrow και τη δήλωση προσχώρησης στη σύμβαση, δημιουργείται στον Εscrow Αccount, που αφορά τη δράση στην οποία έχει ενταχθεί, υπο-λογαριασμός/μερίδα στο όνομά του.

Βήμα 2: Για την αποδέσμευση της χρηματοδότησης, ο Δικαιούχος, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει ένα μέρος του επενδυτικού σχεδίου (καθορίζεται από τον εκάστοτε Οδηγό Εφαρμογής του χρηματοδοτικού προγράμματος), θα πρέπει να υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αίτημα επαλήθευσης - καταβολής των δαπανών του, συνυποβάλλοντας τα μερικώς εξοφλημένα τιμολόγια και τυχόν ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής. Το μη εξοφλημένο ποσό των τιμολογίων θα καταβληθεί στη συνέχεια από τον Ανοικτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό.

Όσον αφορά τις Δράσεις στις οποίες το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 100% ("Νεοφυής Επιχειρηματικότητα", "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"), τα τιμολόγια θα είναι μερικώς εξοφλημένα ως προς τη μη επιλέξιμη δαπάνη (π.χ. ΦΠΑ). Σε κάθε περίπτωση, ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Βήμα 3: Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης - ΕΦΕΠΑΕ, δίνεται εντολή στο Ταμείο να αποδεσμεύσει - εκταμιεύσει από τον λογαριασμό του Δικαιούχου συγκεκριμένο ποσό υπέρ κάθε παρόχου - προμηθευτή του Δικαιούχου για λογαριασμό του και μέχρι το ανώτατο ύψος της δημόσιας δαπάνης. Τα χρήματα, δηλαδή, δεν πιστώνονται στον Δικαιούχο, αλλά απ' ευθείας στους προμηθευτές του.

Στη συνέχεια, η εντολή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ΕΦΕΠΑΕ στο Ταμείο, που εκτελεί τις πληρωμές, καταβάλλοντας άμεσα τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς, που τηρούν οι πάροχοι - προμηθευτές του Δικαιούχου σε πιστωτικά ιδρύματα.

 

Αναλυτικές Οδηγίες για τη Χρήση του Ανοικτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (ESCROW Account)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού», εφεξής ESCROW ACCOUNT, προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον ΕΦ δαπάνες απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω λογαριασμού καθορίζεται σύμφωνα με την με Α.Π. 62550/10.6.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account)» (ΦΕΚ΄ Β 1738) και εξειδικεύεται περαιτέρω με την υπογραφή της από 19/12/2016 Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΕΦΕΠΑΕ.

Το κόστος χρήσης Escrow Account, ανέρχεται σε ποσό τριάντα δύο ευρώ (32,00€) ανά δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των παρόχων του δικαιούχου. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από το Δικαιούχο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, με χρήση μοναδικού προσωποποιημένου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής που θα παρέχεται ηλεκτρονικά από το ΠΣΚΕ στον δικαιούχο όταν, μετά από σχετική αίτησή του, προσχωρήσει ηλεκτρονικά στον Escrow Account. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ πριν την υποβολή από το δικαιούχο της πρώτης Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών, στην οποία περιλαμβάνονται δαπάνες που θα εξοφληθούν μέσω Escrow Account. Με το ποσό αυτό εξαντλείται κάθε οικονομική υποχρέωση του δικαιούχου.

Σημειώνονται τα εξής:

 1. Ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη χρήση Escrow Account ωστόσο εφόσον επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, πριν από την Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών, αλλά και σε έντυπη μορφή την τυποποιημένη δήλωση προσχώρησης, με την οποία δηλώνει τη βούλησή του να κάνει χρήση Escrow Account. Η δήλωση αυτή δεν δεσμεύει το δικαιούχο ως προς τις δαπάνες που στη συνέχεια θα επιλέξει να υλοποιηθούν μέσω Escrow Account.
 2. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα είσπραξης μέρους της επιχορήγησης (έως συγκεκριμένου ποσοστού ανά πρόγραμμα) μέσω προκαταβολής, παράλληλα με τη χρήση του Escrow Account. Ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση Escrow Account μόνο για υλοποιηθείσες δαπάνες που υποβάλλονται προς πιστοποίηση σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης Δαπανών. Δεν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για την εξόφληση δαπανών που περιλαμβάνονται σε Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών.
 3. Ο δικαιούχος ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης Escrow Account εφόσον συμπεριλάβει σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες, για τις οποίες αιτείται η αναλογούσα επιχορήγηση να καταβληθεί απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.
 4. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει ήδη καταβάλει στον πάροχο/προμηθευτή το τυχόν μη εγκεκριμένο μέρος και μη επιχορηγούμενο ή μη επιλέξιμο τμήμα (π.χ. ΦΠΑ) κάθε τιμολογίου, την Ιδιωτική Συμμετοχή καθώς και τυχόν φόρους πριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης με χρήση Escrow Account.
 5. Ο δικαιούχος επιτρέπεται να συμπεριλάβει στην ίδια Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών εγκεκριμένες, διακριτές και υλοποιηθείσες δαπάνες που εξοφλήθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο και δαπάνες για τις οποίες αιτείται η πλήρης εξόφλησή τους να γίνει με χρήση Escrow Account. Ωστόσο κάθε διακριτή εγκεκριμένη και υλοποιηθείσα δαπάνη επιτρέπεται να ανήκει είτε στην μία είτε στην άλλη κατηγορία.
 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση Escrow Account για τμήμα επιχορηγούμενου κόστους ανά παραστατικό αγοράς.
 7. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών, η οποία ωστόσο δεν πιστοποιείται συνολικά για διάφορους λόγους από τον ΕΦΕΠΑΕ, δεν μπορεί να εξοφληθεί με χρήση ESCROW ACCOUNT.
 8. Δαπάνη που υποβάλλεται προς πιστοποίηση από το δικαιούχο σε Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Δαπανών και, στη συνέχεια, πιστοποιείται σε διαφορετικό επιλέξιμο ύψος από τον ΕΦΕΠΑΕ, μπορεί να εξοφληθεί με χρήση Escrow Account μέχρι του πιστοποιημένου επιλέξιμου ύψους και εφόσον ο δικαιούχος προχωρήσει στην εξόφληση του ποσού διαφοράς πριν την έναρξη της διαδικασίας εξόφλησης της δαπάνης με χρήση Escrow Account.
 9. Ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/του ΕΦΕΠΑΕ ως προς την εφαρμογή Escrow Account στην υλοποίηση και εξόφληση δαπανών του επιχειρηματικού του σχεδίου, πάντοτε σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και την παρούσα Πρόσκληση, και οφείλει να προσκομίζει έγκαιρα κάθε έγγραφο και στοιχείο που απαιτείται.
 10. Ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίζει στον ΕΦΕΠΑΕ κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, που αφορούν στις δαπάνες, που έχουν πληρωθεί απευθείας στον πάροχο/προμηθευτή με τη χρήση Escrow Account, καθώς με αυτά αποδεικνύεται η οριστική και πλήρης υλοποίηση και εξόφληση της δαπάνης αυτής από τον Δικαιούχο.
 11. Δαπάνες για τις οποίες δεν ικανοποιείται το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων και προϋποθέσεων που έχουν εφαρμογή, δεν θεωρούνται οριστικά πιστοποιημένες και δύναται να ξεκινήσει γι’ αυτές διαδικασία ανάκτησης της αναλογούσας επιχορήγησης.
 12. Ο Escrow Account δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες μισθολογικού κόστους, λειτουργικών εξόδων και ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται επίσης ότι δε μπορεί να γίνει χρήση του Escrow Account για την κάλυψη αποσβέσεων υφιστάμενου εξοπλισμού (μη ταμειακή δαπάνη). Επιπλέον μη επιλέξιμες δαπάνες θα ορίζονται ανά πρόγραμμα.

Η εισαγωγή των καταπιστευτικών λογαριασμών στην υλοποίηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων γίνεται για πρώτη φορά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Σε συνέχεια αυτού, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης / η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ θα προχωρήσουν στην έκδοση έγγραφων οδηγιών, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο χρονικό διάστημα υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων.