Η Α.Α.Δ.Ε. μέσω έγγραφης απάντησης δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το αν περιλαμβάνονται στις ΜΥΦ οι επιδοτήσεις για τις οποίες δεν εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια. Να θυμίσουμε ότι —όπως αναφέρεται και στην εν λόγω απάντηση— βάσει των  διατάξεων των Ε.Λ.Π. "Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ".

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017 16:06

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017 20:57

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

 Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016 12:41

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης)*.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 11:23

Με το έγγραφο ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.15 και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων προς τη Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη φορολόγηση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015 17:53

Το σύνολο των επιδοτούμενων προγραμμάτων που πλέον προκυρήσσονται θέτουν ως τυπική προϋπόθεση ο δικαιούχος της ενίσχυσης, δηλαδή η επιχείρηση, να φροντίσει ώστε να διευκολύνει σε αυτήν την πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). Η διευκόλυνση αυτή συνίσταται στη δημιουργία ή/και επέκταση υποδομών, φυσικών και ηλεκτρονικών, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην επιχείρηση και τις υπηρεσίες τα ΑμΕΑ.

 Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 29 Μαΐου 2016 10:18

Βρείτε όλη την απαραίτητη νομοθεσία που διέπει τη δημιουργία επιχείρησης στον τομέα τουρισμού και ειδικότερα στη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων κάθε τύπου.

 Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 29 Μαΐου 2016 10:19

Έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Εισόδημα και τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών κατά το έτος 2011. Δείτε ποιο εισόδημα θεωρείται κάτω από το επίπεδο φτώχειας και άλλα χρήσιμα στατιστικά συμπεράσματα.

 Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013 22:48

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, καθορίστηκε το ελάχιστο  περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της Ομορρύθμου Εταιρείας και της Ετερορρύθμου Εταιρείας το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο) ...

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 10:07

Παρουσίαση των δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2007–2013. Ο Οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), σπουδαστές ή πρόσφατα απόφοιτους, ερευνητές, γεωργούς, υπαλλήλους σε δημόσια επιχείρηση.

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 13:56

Σελίδα 1 από 4