Χρήσιμο Υλικό

Διαδικασία απόκτησης κλειδαρίθμου εταιρειών στον ΟΑΕΔ, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος / εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (κλειδάριθμος επιχείρησης)*.

Tags:
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

Πως φορολογούνται οι επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Με το έγγραφο ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.15 και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων προς τη Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τη φορολόγηση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Page 1 of 6