Το σύστημα HACCP, ISO 22000 αποτελεί τη μέθοδο για τη διαβεβαίωση ασφάλειας των τροφίμων από τις πρώτες ύλες μέχρι την κατανάλωση. Το HACCP, ISO 22000 δίνει έμφαση στην ποιότητα όλων των συστατικών των τροφίμων και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής προετοιμασίας, διακίνησης και διάθεσής τους.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να ελέγχει τους κρίσιμους παράγοντες για την ασφάλεια των τροφίμων, στο σημείο προετοιμασίας, παραγωγής και διακίνησης αυτών και να προλαμβάνει πιθανούς κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης είναι δυνατό να αποτελέσει το πλαίσιο για τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, ενώ την κατοχυρώνει απέναντι στις νομοθετικές διατάξεις και τον καταναλωτή. όπως άλλωστε προβλέπεται από την σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Τα στάδια εφαρμογής και ανάπτυξης του συστήματος HACCP, ISO 22000 που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα:

  • Διαγνωστική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
  • Ανάλυση των δυνητικών κινδύνων για τα τρόφιμα κατά την διαδικασία παραγωγής
  • Σημεία των διαδικασιών όπου μπορεί να ανακύψουν τέτοιοι κίνδυνοι
  • Καθορισμός των κρισίμων σημείων
  • Καθορισμός και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου στα εν λόγω κρίσιμα σημεία
  • Επανεξέταση της ανάλυσης των κινδύνων, των κρισίμων σημείων και των διαδικασιών ελέγχου
  • Τήρηση εγγράφων και αρχείων που να τεκμηριώνουν τα παραπάνω.

Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη του προτύπου στην επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας!