Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρεφών επιχειρήσεων, με σκοπό την επιδότηση μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό.

Γενικές Πληροφορίες:

 • Προϋπολογισμός Δράσης: €50 εκ.
 • Προϋπολογισμός έργων: έως €100.000
 • Επιχορήγηση: 50%
 • Διάρκεια έργου: έως 30 μήνες από την απόφαση ένταξης (εντός 18 μηνών η συμμετοχή σε τουλάχιστο μία έκθεση)
 • Διαδικασία αξιολόγησης: FI-FO
 • Υποβολή αιτήσεων: 18/01/2018 – 18/07/2019 (ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού)
 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού μόνο με την ιδιότητα του εκθέτη
 • Διοικητική επαλήθευση – πιστοποίηση πράξεων
 • Δυνατότητα ενδιάμεσου ελέγχου
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας των δικαιούχων
 • Επιλέξιμοι ΚΑΔ: 10 – 32, 62 (ενδεικτικά)

Δικαιούχοι:

 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Με τουλάχιστον 1 κλεισμένη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας (ίδρυση πριν την 1/1/2016)
 • Με επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Με άσκηση μεταποιητικής δραστηριότητας και κατοχή των σχετικών αδειών λειτουργίας
 • Με θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία κλεισμένη χρήση
 • Με εξαγωγική δραστηριότητα, τουλάχιστον 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών από προϊόντα που παράγουν/μεταποιούν την κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν το έτος υποβολής της αίτησης

Επιλέξιμες Δαπάνες, ανά  έκθεση:

 • Έως €20.000, ανά έκθεση με περίπτερο έως 20 τ.μ.
 • Έως €35.000, ανά έκθεση με περίπτερο έως 50 τ.μ.
 • Έως €50.000, ανά έκθεση με περίπτερο άνω των 50 τ.μ.
 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια (economy) και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση (έως €300/άτομο/ημέρα)
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.) (έως 20% επί του συνολικού κόστους της έκθεσης)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων (τουλάχιστον δίγλωσσα, έως €1.000 ανά έντυπο)
 • Κόστος διαχείρισης & παρακολούθησης έργου (€1.000)

Πληροφορίες για την Υποβολή Πρότασης:

 • Στοιχεία εταιρείας & εκπροσώπου
 • Άδεια λειτουργίας
 • Προϊόντα προς προβολή & δικαιολογητικά (π.χ. παλαιότερα τιμολόγια εξαγωγών)
 • Ενδεικτικές εμπορικές εκθέσεις & ημερομηνία, προϊόντα, αγορά-στόχος, συμμετέχοντες, σχετικές ενέργειες, σκοπιμότητα & αναμενόμενα αποτελέσματα

Δικαιολογητικά:

 • ΚΑΔ taxis / προσωποποιημένη πληροφόρηση
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιημένο καταστατικό, Σύσταση ΔΣ, Εκπροσώπηση, ΦΕΚ/ΓΕΜΗ, Έναρξη εργασιών & Μεταβολές από ΔΟΥ)
 • Πίνακες προσωπικού (Ε4) 2 προηγούμενων χρήσεων (ετήσιοι & συμπληρωματικοί)
 • Άδεια λειτουργίας ή σχετικό απαλλακτικό/υπεύθυνη δήλωση
 • Οικονομικά στοιχεία 3 προηγούμενων χρήσεων (Β’: Ε1, Ν, Ε3, Υπόδειγμα ΕΛΠ Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων – Γ’: Ε1, Ν, Ε3, Ισολογισμοί & ΚΑΧ)
 • Επιπλέον οικονομικά στοιχεία για διευκρίνηση ύψους εξαγωγών: Περιοδικές ΦΠΑ ή/και Λίστα τιμολογίων εξωτερικού
 • Υπεύθυνες δηλώσεις
 • Στοιχεία συνεργαζόμενων – συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 • Υλικό τεκμηρίωσης παρελθόντων εξαγωγών (φωτογραφίες προϊόντων, ενέργειες προβολής & προώθησης, τιμολόγια εξωτερικού, συμβάσεις κλπ.)

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρήσιμο Υλικό:

Επιχειρούμε Έξω, Πρόσκληση για Επιδότηση 50% για εξωστρεφείς μεταποιητικές επιχειρήσεις by Win to Win - Business Consultants on Scribd (3η τροποποίηση, 27/11/2018)

 

Επιχειρούμε Έξω, Infographic για Επιδότηση 50% για εξωστρεφείς μεταποιητικές επιχειρήσεις by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

Επιχειρούμε Έξω: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις by Win to Win - Business Consultants on Scribd