Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (5)

Ο στόχος ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στο τέλος του 1992 απαιτούσε μια νέα προσέγγιση σε θέματα τεχνικής εναρμόνισης και χρησιμοποίησης της τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η ιδέα ήταν να αναπτυχθεί μια προσέγγιση, που θα θέσπιζε τις γενικές κανονιστικές διατάξεις εφαρμοστέες σε κλάδους ή οικογένειες προϊόντων, καθώς και σε τύπους κινδύνων.

Η απόφαση για το σήμα CE θεσπίζει μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων προς τους στόχους ή "βασικές απαιτήσεις" που καθορίζονται από τις οδηγίες σχετικά με την τεχνική εναρμόνιση. Αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη των δημοσίων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων.


Η σήμανση επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή του προϊόντος αυτού και υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις κοινοτικές διατάξεις που προβλέπουν την εναπόθεσή του.

Η σήμανση τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και τη θέση του σε λειτουργία και τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν το σήμα «CE», εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί μη συμμόρφωσης του προϊόντος.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας - Απαιτήσεις για παρόχους» εγκρίθηκε την 26η Ιουνίου 2009 ως Ελληνικό πρότυπο, από την αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ με τους εκπροσώπους της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ' επέκταση της ποιότητας, στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.

Το σύστημα HACCP, ISO22000 αποτελεί τη μέθοδο για τη διαβεβαίωση ασφάλειας των τροφίμων από τις πρώτες ύλες μέχρι την κατανάλωση. Το HACCP, ISO22000 δίνει έμφαση στην ποιότητα όλων των συστατικών των τροφίμων και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής προετοιμασίας, διακίνησης και διάθεσής τους. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να ελέγχει τους κρίσιμους παράγοντες για την ασφάλεια των τροφίμων, στο σημείο προετοιμασίας, παραγωγής και διακίνησης αυτών και να προλαμβάνει πιθανούς κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή.

 
 

Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης είναι δυνατό να αποτελέσει το πλαίσιο για τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, ενώ την κατοχυρώνει απέναντι στις νομοθετικές διατάξεις και τον καταναλωτή. όπως άλλωστε προβλέπεται από την σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Ο παράγοντας περιβάλλον αποτελεί ολοένα και περισσότερο σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και αυτό αποδεικνύεται από τις πιέσεις που ασκούν στις επιχειρήσεις είτε φορείς διεθνούς εμβέλειας είτε η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα καινούργιο και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την Περιβαλλοντική Συνείδηση. Κατ’ αυτόν το τρόπο όλες οι ρυπογόνες επιχειρήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες τους, με την απόκτηση αλλά και την πιστοποίηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 ή τον κανονισμό της ΕΕ EMAS, για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την τεκμηρίωση των σχετικών επιδόσεων.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας απευθύνονται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μιας επιχείρησης - από τις διαδικασίες παραγωγής έως τις σχέσεις με τους πελάτες και τις συνθήκες εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού. Η σειρά συστημάτων ποιότητας ISO 9001:2000 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, σε ένα απαιτητικό, ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Για τη εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 9001 γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: