Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και

β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

Eπιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς:

 1. Υλικά & Κατασκευές
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 5. Υγεία & Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική αλυσίδα
 7. Ενέργεια
 8. Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών
 9. Αναδυόμενες τεχνολογίες

Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 1. Δαπάνες προσωπικού.
 2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (αποσβέσεις).
 3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (αποσβέσεις).
 4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
 5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 7. Δαπάνες καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ)
 8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ)

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 • 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
 • 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
 • 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις
 • 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

 • 1.000.000 ευρώ 

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

 • 2.000.000 ευρώ.

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό των προτάσεων. Η διάρκεια των έργων είναι έως 36 μήνες από την επίσημη ένταξη του έργου. Αφορά νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Δυνατότητα προκαταβολής 40%. Ενδιάμεσες εκθέσεις ελέγχου (ενδιάμεσες δόσεις) ανά έτος. Το έργο δεν εμπίπτει στον κανόνα de minimis. Τα ποσοστά επιδότησης είναι 100% για τους ερευνητικούς φορείς, 25%-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 35%-75% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 45%-80% για τις μικρές και τις πολύ μικρές (διαφορετικά ποστοστά ανάλογα με την παρέμβαση στην οποία υποβάλλεται η πρόταση και το είδος της δαπάνης). Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ήσσονος σημασίας θεωρείται έως 25% επί του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>