Το καθεστώς Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους του (νέου) Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στόχο έχει την ενίσχυση των επιχειρήσεων όλων των μορφών για επενδυτικά σχέδια άνω των €20.000.000 μέσω των κινήτρων της φορολογικής απαλλαγής και της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή.

Υποβολές προτάσεων Α΄ Κύκλου 2016: 19/10/2016 - 31/05/2017 (ή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού).

Σκοπός του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η διευκόλυνση υλοποίησης πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων από Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να είναι άνω των €20.000.000 και να δημιουργούν τουλάχιστο δύο θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Προϋπολογισμός έτους 2016: €100.000.000, για φορολογική απαλλαγή ή/και σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

Είδη ενίσχυσης: φορολογική απαλλαγή (έως 15 έτη), σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή (12 έτη), χρήση διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών ΕΠενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ύψος ενίσχυσης: για τη φορολογική απαλλαγή, 10%, για τη σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή, βάσει Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά εδώ >> .

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Διάρκεια έργου: 3 έτη από την απόφαση ένταξης. 3/5/7 τα έτη μακροχρόνιας παρακολούθησης δεσμεύσεων από την ολοκλήρωση του έργου, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Ίδια συμμετοχή (χωρίς καμία ενίσχυση): τουλάχιστον 25% επί του προϋπολογισμού (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από νέες εισφορές για το σκοπό της επένδυσης, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών με δέσμευση σε ειδικό λογαριασμό, εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού με αποδεδειγμένη τη δυνατότητα πώλησης, τραπεζικός δανεισμός για το σκοπό της επένδυσης με ειδικούς όρους κ.λ.π.).

Ελάχιστα ύψη επενδυτικών σχεδίων: €20.000.000 ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα. Το μέγεθος ορίζεται κατά το χρόνο έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και όχι κατά την αίτηση υπαγωγής.

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου (δεσμευτικά): Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (τεκμηριωμένα), Διαφοροποίηση παραγωγής (οι επιλέξιμες δαπάνες 200% περισότερο τουλάχιστον από την αξία του υφιστάμενου εξοπλισμού), Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας (οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τριετίας της μονάδος υπό εκσυγχρονισμό). Η νέα οικονομική δραστηριότητα ορίζεται βάσει τετραψήφιου ΚΑΔ.

Δικαιούχοι: υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες εταιρείες, κάθε νομικής μορφής. Εξαιρούνται οι προσωπικές εταιρείες (πρέπει να αλλάξουν νομική μορφή πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου).

Επιλέξιμες δραστηριότητες: είναι επιλέξιμες οι περισσότερες δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών (υπάρχουν εξαιρέσεις). Ενδεικτικά για τουρισμό και υπηρεσίες επιλέξιμες είναι: Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Μαρίνες, Υδατοδρόμια, Logistics, Ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3 αστέρων (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός υπό όρους), Campings 3 αστέρων, Παραδοσιακά - Διατηρητέα Κτήρια 2 αστέρων, Ειδικές Τουριστικές Υποδομές (συνεδριακά κέντρα, γκολφ, χιονοδρομικά πάρκα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, spa, αθλητικός τουρισμός, αυτοκινητοδρόμια, ορειβατικά καταφύγια κ.ά., Ξενώνες φιλοξενίας νέων (από Κοιν.Σ.Επ.). Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ >>

Επιλέξιμες δαπάνες: κτηριακές εγκαταστάσεις (ποσοστό επί του προϋπολογισμού), μηχανολογικός εξοπλισμός (δυνατότητα και για μεταχειρισμένο υπό όρους), άυλες δαπάνες (ποσοστό επί του προϋπολογισμού), π.χ. τεχνογνωσία, διαχείριση ποιότητας, λογισμικό. Υποχρεωτική πρόβλεψη για ΑμΕΑ.

Δυνατότητα ενδιάμεσου (50%) και τελικού ελέγχου. Δυνατότητες τροποποιήσεων, μικρή δυνατότητα τροποποιήσεων στις εγκεκριμένες δαπάνες (10% μεταφορά δαπανών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών, υπό όρους), χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της επένδυσης (παραγωγικότητα, δυναμικότητα κλπ.), δυνατότητα παράτασης έως 2 έτη εφόσον έχει υλοποιηθεί εμπρόθεσμα τουλάχιστον το 50% του έργου.

Παράβολα: Υποβολή 0,001 επί του προϋπολογισμού (έως €50.000), Αίτημα Ελέγχου 0,005 επί του προϋπολογισμού (έως €25.000). 

ΦΕΚ Δημοσίευσης Καθεστώτος