Ψηφίστηκε από την βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Στη συγκεκριμένη σελίδα, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που σχετίζεται με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, που τίθεται σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2016. Η σελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς!

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων:

 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού. Δείτε εδώ >>
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα. Δείτε εδώ >>
 3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ. Δείτε εδώ >>
 4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 5. Συνέργειες και δικτυώσεις
 6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - Ταμεία συμμετοχών
 7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - αλυσίδες αξίας
 8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους. Δείτε εδώ >>

Ποιους αφορά

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας. Επιλέξιμες δραστηριότητες είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών (με εξαιρέσεις, δείτε αναλυτικά στη συνέχεια).

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Είδη ενίσχυσης

 1. φορολογική απαλλαγή
 2. επιχορήγηση
 3. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 4. επιδότηση μισθολογικού κόστους
 5. χρηματοδοτικά εργαλεία
 6. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια
 7. ταχεία αδειοδότηση
 8. δάνεια (καθεστώς 6)
 9. δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Ενισχυόμενες δαπάνες

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (πχ ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) και εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, είναι επιλέξιμες δαπάνες και η παροχή υπηρεσίας (π.χ. μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας).

Ιδία συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο. Ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Ύψος Ενισχύσεων / Ποσοστά Επιδότησης (ανά Περιφέρεια) (σε παρένθεση το 70%, για το είδος ενίσχυσης της επιχορήγησης)

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη: 35% - 55% (25%-39%)
Κεντρική Μακεδονία: 35% - 55% (25%-39%)
Θεσσαλία: 35% - 55% (25%-39%)
Ήπειρος: 35% - 55% (25%-39%)
Δυτική Ελλάδα: 35% - 55% (25%-39%)
Πελοπόννησος: 35% - 55% (25%-39%)
Βόρειο Αιγαίο: 35% - 55% (25%-39%)

Δυτική Μακεδονία: 25% - 45% (18%-32%)
Ιόνια Νησιά: 25% - 45% (18%-32%)
Κρήτη: 25% - 45% (18%-32%)
Στερεά Ελλάδα: 25% - 45% (Ευρυτανία) (18%-32%)
Στερεά Ελλάδα: 20% - 40% (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Φωκίδα) (14%-28%)
Αττική: 20% - 40% (14%-28%)
Νότιο Αιγαίο: 20% - 40% (14%-28%)

Τα ελάχιστα ποσοστά αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυξάνονται κατά έως 20% για τις μικρές και κατά έως 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Ισχύουν τα άνωθι ποσοστά επιδοτήσεων και όχι τα ανακοινωθέντα στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο 2016 στη ΔΕΘ.

Συνοδευτικό Υλικό

 • Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις εδώ >> (Ιούλιος 2016)
 • Επιλέξιμοι ΚΑΔ εδώ >> (Τελευταία ενημέρωση: 06/11/2016, μη επιλέξιμοι οι διεγραμμένοι)
 • Αγροτικές επενδύσεις που επιδούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο εδώ >>
 • Οδηγός για ΜΜΕ - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εδώ >>
 • Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός εδώ >>

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Ιούλιος 2016)