Προδημοσιεύτηκε η δράση «Επιχειρούμε δυναμικά». Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές, μέσα από την αύξηση των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Γενικές πληροφορίες

  • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολυ μικρές επιχειρήσεις
  • Προϋπολογισμός επένδυσης: 20.000€ - 300.000€ (ποσοστό ενίσχυσης επενδυτικών προτάσεων: 50% του συνολικού προϋπολογισμού)
  • Συνολική Δημόσια Δαπάνη δράσης: 50.000.000€
  • Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες
  • Θεματικοί Τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Υγεία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Υλικά/ Κατασκευές, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Επιλέξιμες Ενέργειες: Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση, Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της, Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση, Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών και Μηχανολογικός Εκσυγχρονισμός

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>