Δημοσιεύθηκε η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα", η οποία στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Γενικές Πληροφορίες:

 • Προϋπολογισμός Δράσης: €50 εκ.
 • Υποβολή προτάσεων: 11/06/2018, 12:00 – 15/11/2018, 16:00
 • Επιδότηση: 50%
 • Προϋπολογισμός Έργων: €55.000 - €400.000
 • Διάρκεια έργου: 18 μήνες από την απόφαση ένταξης ή από την ημερομηνία έναρξης του έργου (πρώτο τιμολόγιο, πληρωμή, σύμβαση κλπ.)
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2016 (δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2017), με τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Βάσει ΚΑΔ, είναι επιλέξιμη η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων
 • Εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών: 04/06/2018
 • Ηλεκτρονική υποβολή, με online προσκόμιση του συνόλου των δικαιολογητικών
 • Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ (WCAG 2.0, Level AA)
 • Αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης τουλάχιστον του 60% της ίδιας συμμετοχής
 • Να μην έχουν απόφαση ανάκλησης από τα digi-retail, digi-lodge & digi-content
 • -minimis τριετίας (2017-2016-2015): €200.000 (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του Ψηφιακού Άλματος)
 • Δεν είναι επιλέξιμο το franchising
 • Συμπλήρωση ψηφιακού ερωτηματολογίου, βάσει τιμολογίων τελευταίας τριετίας (2015-2016-2017)
 • Η ψηφιακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με τις δηλωθείσες δαπάνες, ενώ πρέπει να παραμείνει στην ψηφιακή βαθμίδα που έχει καταταγεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης
 • Δυνατότητα για Escrow Account
 • Συγκριτική αξιολόγηση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων
 • Δυνατότητα προκαταβολής (40%), 2 ενδιάμεσων ελέγχων και τροποποιήσεων ΦΟΑ
 • Μακροχρόνιες υποχρεώσεις για 3 έτη από την τελική πληρωμή του έργου

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία (χρήσεις 2015 – 2016 - 2017), τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 1. Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (servers & software, pc’s, routers, switches, firewalls, scanners, printers, bar code readers, 3d printers κλπ.) (έως 100% του προϋπολογισμού)
 2. Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού (έως 100% του προϋπολογισμού)
  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ.
  • Ιστοσελίδα (δίγλωσση, responsive) (έως 10%, έως €2.500)
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα (δίγλωσση, responsive, με λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) (έως 20%, έως €4.000)
  • Συμμετοχή σε e-Marketplaces (B2B, B2E, B2C)
  • Credit control management
  • ERP, SCMS, WMS, PMS κλπ
  • CRM, HRMS κλπ
  • Εξειδικευμένο λογισμικό για τη δραστηριότητα της εταιρείας (έως 70%)
  • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 3. Υπηρεσίες (έως 25%):
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • διαφήμιση (google ads, facebook ads) (έως 5%)
  • παρουσία στα social media (έως €1.000)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης (έως 5%)
  • μετάφραση περιεχομένου ηλεκτρονικού καταστήματος
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (έως 10%)
  • καταχώρηση, μετασχηματισμός (παραμετροποίηση) και μεταφορά δεδομένων (έως 10%)
  • υπηρεσίες συμβούλου (έως 5%, έως €4.000)
 4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για προσωπικό που εμπλέκεται στο έργο) (έως 40%, έως 12.000 ανά ΕΜΕ, έως 2 ΕΜΕ)

Οι κατηγορίες δαπανών 3 και 4 δεν είναι υποχρεωτικές, ενώ οι δαπάνες τους θα πρέπει να είναι λιγότερες ή ίσες με το 40% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Επιπλέον πληροφορίες για τις δαπάνες:

 • Δεν είναι επιλέξιμα τα tablets, τα κινητά και οι τηλεοράσεις
 • Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού είναι επιλέξιμη για έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειάς του
 • Κόστος παραμετροποίησης και εκπαίδευσης έως 20% του κόστους αγοράς (στο ίδιο τιμολόγιο)
 • Δεν είναι επιλέξιμη η ιδιοπαραγωγή λογισμικού
 • Είναι επιλέξιμη η προμήθεια λογισμικού as a Service ή cloud computing, για όλο το διάστημα υλοποίησης του έργου
 • Τα ΕΜΕ του νέου προσωπικού αφορούν πρόσθετες θέσεις σε σχέση με το 2017

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες:

 • από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
 • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ψηφιακού ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση, με την προσκόμιση από τον δικαιούχο δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται το βιβλίο παγίων της επιχείρησης, λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης, λογαριασμοί τηλεφωνίας, συνδρομές – αντίγραφα τιμολόγιων συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού, βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη λειτουργία e-shop στην επιχείρηση, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας, τιμολόγιο ή απόδειξη κατοχύρωσης του domain name, αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει την ορθή αρχική κατάταξη της επιχείρησης.

 

Ιδιωτική Συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικού οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.

Διευκρινίζεται ότι αλληλόχρεοι λογαριασμοί που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις πριν την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στην παρούσα Δράση, δεν αφορούν αποκλειστικά το σχέδιο, επομένως δεν θεωρούνται τραπεζικός δανεισμός για το επενδυτικό σχέδιο και δεν απαιτείται να προσκομισθεί για αυτούς Πρόσθετη Πράξη.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

 • Θέσεις εργασίας 2017
 • Διάρθρωση κεφαλαίων (ίδια προς ξένα κεφάλαια 2017)
 • Εξαγωγική δραστηριότητα τριετίας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
 • Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων προ φόρων και αποσβέσεων
 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής

 

Δικαιολογητικά Υποβολής / Ένταξης

 1. Έντυπο Υποβολής
 2. Εκτύπωση ΚΑΔ από Taxis
 3. Δικαιολογητικά Νόμιμης Υπόστασης (Καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.)
 4. Ε4 10/2015 – 12/2017 & Δήλωση Αποδοχών & Συντάξεων 2016 & 2017, μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση τέλους έτους (με αριθμό ημερών, ανά εργαζόμενο)
 5. Άδεια λειτουργίας ή Απαλλακτικό ή Υπεύθυνη δήλωσης μη απαίτησης αδείας
 6. Υπεύθυνη δήλωση Υποδείγματος Β Παραρτήματος VIII
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ
 8. Υπεύθυνη δήλωση επιχορηγήσεων
 9. Δικαιολογητικά συνεργαζόμενων – συνδεδεμένων εταιρειών (νόμιμη υπόσταση, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία προσωπικού 2016 & 2017)
 10. Οικονομικά στοιχεία τριετίας (2015 – 2016 – 2017): Ισολογισμοί, Ν, Ε3, Περιοδικές ΦΠΑ (με αριθμούς δήλωσης ηλεκτρονικής υποβολής), Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 (για απλογραφικά βιβλία, χρήση 2017), λίστα τιμολογίων εξαγωγών (με σφραγίδα και υπογραφή λογιστή και επιχείρησης)
 11. Ίδια συμμετοχή: αύξηση κεφαλαίου για το σκοπό της επένδυσης, υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών ή/και βεβαιώσεις κινητών αξιών φυσικών προσώπων πριν την υποβολή, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (από 3 μήνες έως 12 μήνες, βάσει ημερολογιακών τριμήνων), έγκριση δανείου, πρόθεση δανειοδότησης)

 

Σχετικά Έντυπα

Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Σύνοψη by Win to Win

Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Infographic by Win to Win

Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Πληροφορίες by Win to Win

Ψηφιακό Άλμα - Επιδότηση 50% για δαπάνες ΤΠΕ για όλες τις επιχειρήσεις - Προκύρηξη by Win to Win

--- 3η τροποποίηση 27/02/2019 ---

Ψηφιακό Άλμα: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (27/09/2018) by Win to Win

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=40

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!