Διαβάστε στη συνέχεια το παράρτημα σχετικά με τον ορισμό της Καινοτομίας και διάφορα παραδείγματα.