Το «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας), που αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Ο Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 350.000€ και η διάρκεια υλοποίησης έως τις 31-12-2014.

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ανέργων, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο πρόγραμμα προϋποθέσεις.

Το σχέδιο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που περιλαμβάνει:

Στόχος - παραγόμενο αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η εργασιακή ένταξη των ανέργων με την προώθησή τους στην απασχοληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην προώθηση της Απασχόλησης των ανέργων με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω της εμπειρίας των μελών της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και κατάρτισης δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας/εργασιακής εμπειρίας και τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.