Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Υποβολή αιτήσεων: από 20/02/2019, 10:00 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού (έως 19/6/2020)

 

Βασικές Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: €400.000.000
 • Δικαιούχοι: Μικρές & Πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Επενδυτικά Σχέδια: €20.000 - €200.000
 • Επιδότηση: 50% έως 65%, βάσει εξαγωγικών επιδόσεων επιχείρησης
 • Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά - Κατασκευές.
 • Βασικές Προϋποθέσεις: τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες χρήσεις (πριν την υποβολή), επιλέξιμοι ΚΑΔ, τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ
 • Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας: 19/12/2018
 • Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων: 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης
 • Δεν είναι επιλέξιμο το franchising
 • Deminimis τριετίας: €200.000
 • Δυνατότητα υποβολής έως τριών αιτήσεων (σε περίπτωση απόρριψης)
 • Υλοποίηση 30% του προϋπολογισμού εντός έτους από την ένταξη
 • Δυνατότητα προκαταβολής 40% και χρήσης escrow account
 • Υποχρέωση διατήρησης ΕΜΕ προηγούμενου έτους από την υποβολή της πρότασης, μακροχρόνιες υποχρεώσεις για 3 έτη από την τελική εκταμίευση
 • Η επιχείρηση να μην προβληματική

 

Επιδότηση

Κατηγορίες 1-2-3-4-7:

 • 50% για εξαγωγές έως 8% του κύκλου εργασιών,
 • 60% για εξαγωγές 8%-25% επί του κύκλου εργασιών,
 • 65% για εξαγωγές άνω του 25% του κύκλου εργασιών.

Κατηγορίες 5-6: 50% σε όλες τις περιπτώσεις

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100%)

Περιλαμβάνει παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, εργαστηριακό εξοπλισμό για ποιοτικό έλεγχο, εξοπλισμό για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και προστασίας περιβάλλοντος, λοιπό εξοπλισμό, εξοπλισμό ΤΠΕ και εξειδικευμένο λογισμικό (eshop έως €4.000, website έως €2.500)

2. Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά Τεχνογνωσίας (έως 100%)

Περιορισμοί: έως €10.000 ανά πιστοποιητικό, έως €8.000 κατοχύρωση κοινοτικού σήματος, έως €1.500 κατοχύρωση εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, έως €5.500 κατοχύρωση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding (έως 25%)

Περιορισμοί: έως €6.000 ανά συσκευασία προϊόντος, έως €2.000 ανά ετικέτα προϊόντος, έως €2.000 για λογότυπο

4. Ψηφιακή προβολή (έως €15.000)

Αφορά δαπάνες για διαφήμιση σε social media, email marketing, newsletters, web banners, ψηφιακό υλικό διαφήμισης. Περιορισμοί: ads έως €1.000 ανά μήνα και έως 12 μήνες, λοιπές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής έως €2.000.

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες (έως €16.000)

Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή – επιθεωρητή, τεχνικές μελέτες μηχανικών. Έως €12.000, δεδομένου ότι υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας 1. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες μελετών ανακαίνισης κλπ. Δαπάνη συμβούλου για την παρακολούθηση του έργου: €4.000.

6. Μεταφορικά μέσα (έως 50%)

Αφορά αμιγώς επαγγελματικής χρήσης, μετατροπές κινητήρα. Δεν είναι επιλέξιμα οχήματα επιβατικά και μικτής χρήσης. Περιορισμοί σε κόστος ανά είδος μετατροπής.

7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (έως 20%, έως €30.000, €15.000 ανά ΕΜΕ, έως 2 ΕΜΕ)

Αφορά ΕΜΕ πρόσθετα σε σχέση με το προηγούμενο έτος από την υποβολή της πρότασης. Δεν επιτρέπονται συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού και σύζυγοι.

 

Ίδια συμμετοχή

Με ίδια κεφάλαια ή με τραπεζικό δανεισμό (σύμβαση δανείου έως το ενδιάμεσο αίτημα ελέγχου).

Ίδια συμμετοχή: αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (διαθέσιμο λογαριασμών μια ημέρα πριν την υποβολή και ως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα (ίδια ημερομηνία για πάνω από μία βεβαιώσεις), μέσα αποτίμηση κινητών αξιών την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την υποβολή), χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων επιχείρησης προς μετόχους, κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον, μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών 3-12 μηνών, από τον προηγούμενο μήνα από την υποβολή.

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

07 – 43, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 58 – 63, 69 – 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 96. Ισχύουν επιπλέον περιορισμοί και εξαιρέσεις ανά κατηγορία

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

Αριθμός ΕΜΕ, Κέρδη προ φόρων – τόκων – αποσβέσεων, Κέρδη προ τόκων και φόρων, Κέρδη προ φόρων, Κύκλος εργασιών, Επενδυτική πολιτική, Εξασφάλιση ίδιας συμμετοχής, Τόπος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Βαθμολογική βάση: 50. Ισχύει η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Πρότασης

 1. Έντυπο Υποβολής
 2. Screen ΚΑΔ Taxis (μετά την υποβολή)
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα: καταστατικό, συγκρότηση ΔΣ, εκπροσώπηση, μετοχολόγιο (με εμφανή σήμανση από ΓΕΜΗ)
 4. Προσωπικό: Ε4 τριετίας (ετήσιοι και συμπληρωματικοί), Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων τριετίας (με κατάσταση τέλους έτους εργαζομένων, με ημέρες ασφάλισης)
 5. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή απαλλακτικό ή υπεύθυνη δήλωση
 6. Οικονομικά στοιχεία: Ε3 τετραετίας (με αριθμό δήλωσης), Φ2 προηγούμενου έτους (με αριθμό δήλωσης), Ισολογισμοί τετραετίας
 7. Υπεύθυνη δήλωση Α
 8. Υπεύθυνη δήλωση Β
 9. Υπεύθυνη δήλωση Οικονομικών στοιχείων Γ
 10. Υπεύθυνη δήλωση επιχορηγήσεων Δ
 11. Δικαιολογητικά συνεργαζόμενων – συνδεδεμένων επιχειρήσεων
 12. Αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής (ανάλογα την περίπτωση)
 13. Μητρώο παγίων τριετίας με υπογραφή και σφραγίδα λογιστή της επιχείρησης
 14. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών, από την οποία να προκύπτει ότι η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>

Χρήσιμα Αρχεία στη συνέχεια:

Πρόσκληση Δράσης (1η τροποποίηση, 05/02/2019)

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις