Υπάρχει πλήθος τρόπων για να χρηματοδοτήσει ένας ενδιαφερόμενος μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα ή το σχέδιο ανάπτυξης της υφιστάμενης επιχείρησής του.

Για να αποτιμήσουμε την κατάσταση της ιδέας ή της επιχείρησής σας, θα πρέπει να δούμε το σχέδιο ανάπτυξής σας και την οικονομοτεχνική σας μελέτη ή να σας εκπονήσουμε ένα business plan.

Σε περίπτωση που έχετε εκπονήσει μόνοι σας οικονομοτεχνική μελέτη, θα πρέπει να έχετε λάβει υπόψιν σας το νομικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει την επένδυση που θέλετε να πραγματοποιήσετε, τα μακροοικονομικά μεγέθη του κλάδου, την αξιοποίηση τυχόν συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τη SWOT analysis και την εφικτότητα του σχεδίου και από άποψη χρόνου και από άποψη πόρων.

Στη συνέχεια και ανάλογα την περίπτωση, μπορούμε να σας βοηθήσουμε στις ακόλουθες διαδικασίες:

  • Υπηρεσίες Ρυθμίσεων και Αναδιάρθρωσης Τραπεζικών Δανείων
  • Ανάλυση διαδικασιών με σκοπό τη μετατροπή ληξιπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα
  • Ανάλυση διαδικασιών με σκοπό την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου, ομολογιακού δανείου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, κεφαλαίου κίνησης ή συμμετοχής αμοιβαίου κεφαλαίου (private equity fund)
  • Ανάληψη απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών με σκοπό την χρηματοδότηση με Leasing ή μέσω της μεθόδου Sale and Leaseback
  • Ανάληψη διαδικασιών με σκοπό την ανεύρεση και τον προγραμματισμό του κεφαλαίου κίνησης

Εφόσον επιθυμείτε να βρείτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα!