Εύρεση Κεφαλαίων

Εύρεση Κεφαλαίων (3)

Η δανειακή επαναδιαπραγμάτευση, η χρήση μοντέρνων μεθόδων αξιολόγησης, η αξιοποίηση των αρχών της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, η βοήθεια στον έλεγχο και στην παρακολούθηση των χρηματοροών και η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση που μπορεί να σας προσφέρει η Win to Win, θα σας επιτρέψουν να αξιοποιήσετε καλύτερα όλες τις παραμέτρους που δημιουργούν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κυρίως θα κεφαλαιοποιήσουν τις στρατηγικές σας κινήσεις σε άμεσο χρηματοοικονομικό όφελος για την επιχείρηση σας.

 
 

Οι εταιρικοί μας πελάτες προέρχονται από μια μεγάλη ποικιλία κλάδων έχοντας και διαφορετικές ανάγκες. Ωστόσο το κοινό σημείο για εμάς είναι να εστιάσουμε σε εκείνους τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν άμεσο και έμμεσο κέρδος για την εταιρεία.

Αν και στην Ελλάδα ακόμα, η οικονομοτεχνική μελέτη δεν είναι νομικό προαπαιτούμενο για την αίτηση ενός επιχειρηματικού δανείου, όλο και περισσότερες τράπεζες ζητάνε ένα επενδυτικό σχέδιο που την εμπεριέχει προκειμένου να αποφασίσουν αν θα χορηγήσουν την χρηματοδότηση ή όχι.

 
 

Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός αιτήματος δανεισμού σε οποιανδήποτε τράπεζα καθώς έτσι τεκμηριώνεται η απόδοση της επένδυσης. Μια σωστή οικονομοτεχνική μελέτη επιτέπει την διαπραγμάτευση του επιχειρηματιού δανείου με καλύτερους όρους και οδηγεί κατά κανόνα στην χορήγηση του δανείου με χαμηλότερο επιτόκιο.

 
 

Σημαντικό μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας αποτελεί η τεκμηρίωση των επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας μέσω της εκπόνησης των ανάλογων οικονομοτεχνικών μελετών.

1. Υπηρεσίες Ρυθμίσεων και Αναδιάρθρωσης Τραπεζικών Δανείων

  • Ανάλυση διαδικασιών με σκοπό τη μετατροπή ληξιπρόθεσμων δανείων σε μακροπρόθεσμα

  • Ανάλυση διαδικασιών με σκοπό την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου, ομολογιακού δανείου, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κεφάλαιο κίνησης.

 

 

2. Χρηματοδοτική μίσθωση: