Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ενίσχυσης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές και που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής & βιομηχανίας τροφίμων, των πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών, των υλικών & των κατασκευών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και της υγείας.

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν σαφή στόχευση στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Εναλλακτικά, δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή την αύξησης της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 07/04/2016 – 08/07/2016, 17:00 (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

 • Ποσοστό Επιδότησης 40% ή 50% σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού 1 ΕΜΕ
 • Προϋπολογισμός: €15.000 - €200.000
 • Ο προϋπολογισμός δε δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της χρήσης 2015
 • Διάρκεια επενδυτικού σχεδίου: 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
 • Το 30% του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχει αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησης, εφόσον το χρονοδιάγραμμα υπερβαίνει τους 12 μήνες.
 • Δυνατότητα λήψης επιχορήγησης σε έως τρεις φάσεις (μεταξύ 30% - 80% και 100%)
 • Δυνατότητα λήψης προκαταβολής 40% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή ή με χρήση του Escrow Account
 • Για την εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑμΕΑ δείτε εδώ >>

Σε ποιους απευθύνεται

(α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

(β) Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

Κοινές προϋποθέσεις δικαιούχων

 • Διαθέτουν έως 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Έχουν λιγότερο από 50 άτομα προσωπικό και κάτω από €10 εκ. κύκλο εργασιών
 • Άδεια λειτουργία σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης σχετικής άδειας
 • Υποχρεωτική η διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ (κτηριακές και ηλεκτρονικές υποδομές)
 • Το επενδυτικό σχέδιο να μην έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της πρότασης
 • De minimis 2014 – 2016: €200.000
 • Δεν είναι επιλέξιμο το franchiseκαι τα shops-in-a-shop
 • Δημοσίευση πρόσκλησης: 11/02/2016

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού: από 11/02/2016

 • Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: έως 40%
  • Κτηριακές υποδομές για λειτουργία επιχείρησης
  • Κτηριακές υποδομές για προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός: έως 90%
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός για προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
  • Λοιπός εξοπλισμός
 • Άυλες Δαπάνες: έως 100%, έως €100.000
 • Πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμός, τυποποίηση
  • Προβολή – προώθηση σε αγορές στόχους
  • Δικαιώματα τεχνογνωσία
  • Τεχνολογική / συμβουλευτική υποστήριξη για αναδιοργάνωση, εξωστρέφεια και υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας
 • Μισθολογικό κόστος για υφιστάμενο ή νέο προσωπικό: έως 40%, έως 12.000€ ανά ΕΜΕ, έως 2 ΕΜΕ

Αξιολόγηση:

 • Συγκριτική
 • Συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με θεματικές προτεραιότητες περιφέρειας
 • Εξωστρέφεια παρελθόντων χρήσεων
 • Θέσεις εργασίας βάσει 2012
 • Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον κλάδο βάσει 2012
 • Επενδυτική πολιτική πενταετίας με ιδιωτική χρηματοδότηση σε σχέση με κύκλο εργασιών
 • Ευρεσιτεχνίες
 • Οργάνωση επιχείρησης (ΣΔΠ, σήματα, ηλεκτρονικές υποδομές, εξειδικευμένο λογισμικό, ηλεκτρονικές πωλήσεις, συστήματα αυτοματοποίησης, οργανωμένη προβολή κλπ.)
 • Διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς
 • Επενδυτικό σχέδιο, επέκταση επιχείρησης, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, βιωσιμότητα, πρωτοτυπία, πολιτικές προώθησης
 • Ωριμότητα και προοπτικές επενδυτικού σχεδίου
 • Συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας εταίρων με την επιχείρηση (νέες επιχειρήσεις)

Περισσότερες πληροφορίες

Σύνοψη Προγράμματος

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ (3η τροποποίηση - 19/05/2016)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Τελευταία ενημέρωση: 23/05/2016)

 

Προκύρηξη Προγράμματος (11η τροποποίηση, 07/03/2019)

Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Προκύρηξη Προγράμματος by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

Έντυπο Υποβολής

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>