Το καθεστώς Επενδύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του (νέου) Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στόχο έχει την ενίσχυση των επιχειρήσεων όλων των μορφών για επενδύσεις ανανέωσης του μηχανολογικού του εξοπλισμού με απλές και συνοπτικές διαδικασίες μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής.

Υποβολές προτάσεων: έχει ολοκληρωθεί ο Α΄ & ο Β΄ Κύκλος (15/12/2018). Από τον Ιανουάριο του 2019, αναμένεται η προκύρηξη του Γ΄ Κύκλου.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου έρυους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω αυτού του καθεστώτος αυτου, θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Το συγκεκριμένο καθεστώς προβλέπει ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, με χρήση - κυρίως - διοικητικών ελέγχων. Συμβάλλει στην αύξηση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του κεφαλαιακού αποθέματος της χώρας.

Προϋπολογισμός έτους 2016: €150.000.000 αποκλειστικά για φορολογική απαλλαγή.

Είδη ενίσχυσης: φορολογική απαλλαγή (έως 15 έτη).

Ύψος ενίσχυσης: 20% - 55%, ανάλογα με το μέρος εγκατάστασης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά εδώ >>

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Διάρκεια έργου: 3 έτη από την απόφαση ένταξης. 3/5/7 τα έτη μακροχρόνιας παρακολούθησης δεσμεύσεων από την ολοκλήρωση του έργου, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Ίδια συμμετοχή (χωρίς καμία ενίσχυση): τουλάχιστον 25% επί του προϋπολογισμού (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από νέες εισφορές για το σκοπό της επένδυσης, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών με δέσμευση σε ειδικό λογαριασμό, εκποίηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού με αποδεδειγμένη τη δυνατότητα πώλησης, τραπεζικός δανεισμός για το σκοπό της επένδυσης με ειδικούς όρους κ.λ.π.).

Ελάχιστα ύψη επενδυτικών σχεδίων: €500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις, €250.000 για μεσαίες επιχειρήσεις, €150.000 για μικρές επιχειρήσεις, €100.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, €50.000 για Κοιν.Σ.Επ., ΑΣ, ΟΠ και ΑΕΣ. Μέγιστος δυνατός επιλέξιμος προϋπολογισμός: €5.000.000. Το μέγεθος ορίζεται κατά το χρόνο έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και όχι κατά την αίτηση υπαγωγής.

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου (δεσμευτικά): Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (τεκμηριωμένα), Διαφοροποίηση παραγωγής (οι επιλέξιμες δαπάνες 200% περισότερο τουλάχιστον από την αξία του υφιστάμενου εξοπλισμού), Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας (οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τριετίας της μονάδος υπό εκσυγχρονισμό). Η νέα οικονομική δραστηριότητα ορίζεται βάσει τετραψήφιου ΚΑΔ.

Δικαιούχοι: υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες εταιρείες, κάθε νομικής μορφής. Για επενδυτικά σχέδια άνω των €500.000 εξαιρούνται οι προσωπικές εταιρείες.

Επιλέξιμες δραστηριότητες: είναι επιλέξιμες οι περισσότερες δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών (υπάρχουν εξαιρέσεις). Ενδεικτικά για τουρισμό και υπηρεσίες επιλέξιμες είναι: Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Μαρίνες, Υδατοδρόμια, Logistics, Ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3 αστέρων (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός υπό όρους), Campings 3 αστέρων, Παραδοσιακά - Διατηρητέα Κτήρια 2 αστέρων, Ειδικές Τουριστικές Υποδομές (συνεδριακά κέντρα, γκολφ, χιονοδρομικά πάρκα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, spa, αθλητικός τουρισμός, αυτοκινητοδρόμια, ορειβατικά καταφύγια κ.ά., Ξενώνες φιλοξενίας νέων (από Κοιν.Σ.Επ.). Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ >>

Επιλέξιμες δαπάνες: μηχανολογικός εξοπλισμός (δυνατότητα και για μεταχειρισμένο υπό όρους). Υποχρεωτική πρόβλεψη για ΑμΕΑ.

Δυνατότητα ενδιάμεσου (50%) και τελικού ελέγχου. Δυνατότητες τροποποιήσεων, μικρή δυνατότητα τροποποιήσεων στις εγκεκριμένες δαπάνες (10% μεταφορά δαπανών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών, υπό όρους), χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της επένδυσης (παραγωγικότητα, δυναμικότητα κλπ.), δυνατότητα παράτασης έως 2 έτη εφόσον έχει υλοποιηθεί εμπρόθεσμα τουλάχιστον το 50% του έργου.

Παράβολα: Υποβολή 0,005 επί του προϋπολογισμού (€300 - €5.000), Αίτημα Ελέγχου 0,005 επί του προϋπολογισμού (€150 - €2.500).

Αξιολόγηση: άμεση, εξετάζει το εύλογο του κόστους και την ανάλυση βιωσιμότητας (IRR>5%).

ΦΕΚ Δημοσίευσης Καθεστώτος