Δημοσιεύθηκε πρόγραμμα επιδότησης για την ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

Γενικές πληροφορίες:

 • Υποβολή αιτήσεων: 18/12/2017 – 15/05/2018, 17:00
 • Προϋπολογισμός δράσης: €120 εκ.
 • Προϋπολογισμός έργων: €25.000 - €400.000
 • Επιδότηση: 45% (ή 50% για πρόσληψη νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ)
 • Έλεγχος επίτευξης στόχου προσωπικού 1 έτος μετά το τελευταίο παραστατικό (τιμολόγιο / εξόφληση) και χωρίς ύπαρξη συγγένειας (α΄ & β΄ βαθμού)
 • Διάρκεια έργου: 30 μήνες
 • Υποχρέωση υλοποίησης του 25% εντός 16 μηνών
 • Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις
 • Υποχρεωτική απόδειξη τουλάχιστον του 60% της ίδιας συμμετοχής
 • Δυνατότητα ενδιάμεσου & τελικού ελέγχου (και τροποποιήσεων ΦΟΑ)
 • Το αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει και προκαταβολές σε προμηθευτές ύψους λιγότερο του 50% της εκάστοτε δαπάνης
 • Υποχρεωτική έκδοση οικοδομικής άδειας (και λοιπών αδειών) εντός 12 μηνών από την ένταξη
 • Υποχρεωτικές υποδομές διευκόλυνσης ΑμΕΑ. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ >>
 • Διατήρηση επένδυσης 5 έτη μετά την ολοκλήρωση
 • De minimis τριετίας: €200.000
 • Ημερομηνία προκήρυξης της δράσης: 07/11/2017

Δικαιούχοι:

 • Κατηγορία (Α): Επιχειρήσεις που θα συσταθούν με την ημερομηνία προκήρυξης
 • Κατηγορία (Β): Επιχειρήσεις με ΚΑΔ 55.xx ή 41.20.20.01 ή 41.20.20.02, με μηδενικό κύκλο εργασιών από τη σύστασή τους, χωρίς σήμα λειτουργίας, με ήδη εκδοθείσα άδεια δόμησης.

Για την κατηγορία (Α), εφόσον δραστηριοποιηθούν σε εγκατάσταση που προϋπήρχε σήμα λειτουργίας, θα πρέπει το παλαιό σήμα να έχει διακοπεί τρεις μήνες πριν την προκήρυξη της δράσης, ενώ στη νέα εταιρεία δε θα πρέπει να μετέχει η παλαιά εταιρεία ή οι εταίροι/μέτοχοι της παλαιάς εταιρείας.

Επιλέξιμες νομικές μορφές:

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί, ΝΕΠΑ

Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

 • Ξενοδοχεία τουλάχιστον 3*, δυναμικότητας 10-50 κλινών
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 • Camping τουλάχιστον 3*
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (αυτοεξυπηρετούμενες), τουλάχιστον 3
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, τουλάχιστον 3 κλειδιών, δυναμικότητας τουλάχιστον 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία (ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, επαγγελματικών πλοίων αναψυχής & ΤΕΟΜ)
 • Αθλητικός τουρισμός (καταδύσεις, water sports, γκολφ, rafting, αλεξίπτωτο πλαγιάς κλπ σε θάλασσα, λίμνες-ποτάμια, ορεινές-ημιορεινές-πεδινές περιοχές και αστικές-ημιαστικές περιοχές)
 • Θαλάσσιος τουρισμός (κρουαζιέρες, επαγγελματικά σκάφη αναψυχής κλπ.)
 • Τουρισμός υπαίθρου (φυσιολατρεία, ορειβατικά καταφύγια, περίπατοι, περιήγηση κλπ.)
 • Άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού (θεματικά πάρκα, water parks, προπονητικά κέντρα, εναέριες μεταφορές, parking σκαφών, πίστες καρτ, ξεναγοί, υπηρεσίες θεάματος ήχου και φωτός κλπ.)
 • ΚΑΔ (ενδεικτικά): 49, 50, 51, 52, 55, 77, 79, 85, 93

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτήρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος: έως 80%
 • Μηχανήματα, Εξοπλισμός & ΑΠΕ: έως 100%
 • Πιστοποιήσεις ISO: έως €3.000 ανά πιστοποιητικό, έως €12.000
 • Προβολή, προώθηση & Εκθέσεις: έως €15.000
 • Δαπάνες μηχανικού, φοροτεχνικού & νομικού συμβούλου: έως €40.000
 • Λογισμικό: έως €10.000
 • Μεταφορικά μέσα: έως €25.000
 • Σύνταξη & Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου: έως €4.000

Χρηματοδοτικό σχήμα:

Κατά την έγκριση:

 • Δυνατότητα ΕΦΔ για επικαιροποίηση στοιχείων απόδειξης ίδιας συμμετοχής
 • Σε περίπτωση εταιρείας, θα πρέπει να γίνει είτε καταβολή αρχικού κεφαλαίου είτε αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το ποσοστό που αναλογεί στην ίδια συμμετοχή (εισφορές εταίρων/μετόχων σε μετρητά).
 • Επιτρέπεται η χρήση δανεισμού (όχι με αλληλόχρεο λογαριασμό) με σύναψη δανείου για το σκοπό της επένδυσης.
 • Σε περίπτωση δανεισμού (έγκριση δανείου ή πρόθεση χρηματοδότησης), θα πρέπει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης να υποβληθεί η σχετική Σύμβαση Δανείου
 • Δυνατότητα εκχώρησης της επιχορήγησης σε τράπεζα ή χρήση του Escrow Account.

Κριτήρια Αξιολόγησης:

 • Επαγγελματική εμπειρία (στον τουρισμό, γενική επαγγελματική εμπειρία)
 • Απόδειξη ίδιας συμμετοχής (ίδια κεφάλαια, σύμβαση δανείου, πρόθεση χρηματοδότησης)
 • Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου (δραστηριότητα, σκοποί, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προϋπολογισμός & τεκμηρίωση, χρηματοδοτικό σχήμα, εφικτότητα χρονοδιαγράμματος με αναφορά σε απαιτούμενες άδειες, πλέον διαδικασίας και χρόνου έκδοσης, πληρότητα κλπ.)
 • Βιωσιμότητα επένδυσης για 5 έτη από την ολοκλήρωσή του

Επισημάνσεις

 • Η Ιδιωτική Συμμετοχή στη δράση δύναται να αντιστοιχεί στο 50% ή στο 55% (ανάλογα με το ποσοστό ενίσχυσης), του αιτούμενου προς επιχορήγηση προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση (ενότητα 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ). Ως προϋπόθεση συμμετοχής, ορίζεται η προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της αναλογούσας κατά περίπτωση Ιδιωτικής συμμετοχής. Επομένως, η απαίτηση της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60% υπολογίζεται επί των ανωτέρω ποσοστών (ήτοι το 60% του 50% ή το 60% του 55%).
 • Σχετικά με την επισήμανση για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής και την προϋπόθεση να προέρχεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα Ελλάδος (και την ΕΚΤ), σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτά όλα  τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασής τους.

Δικαιολογητικά Υποβολής πρότασης:

Κατηγορία (Α)

 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Ε1 εταίρων/μετόχων τελευταίας κλεισμένης χρήσης
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα, αν μετέχει εταιρεία (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, εκπροσώπηση κλπ.)
 • Τυχόν υφιστάμενες άδειες
 • Υπεύθυνες δηλώσεις
 • Στοιχεία συνδεδεμένων – συνεργαζόμενων εταιρειών
 • Λοιπά στοιχεία ωριμότητας έργου

Κατηγορία (Β)

 • Βεβαίωση χρήσης γης
 • Οικοδομική άδεια
 • Ε3 όλων των ετών λειτουργίας της εταιρείας
 • ΚΑΔ από το taxis
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, εκπροσώπηση κλπ.)
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς χώρου (μισθωτήριο, παραχωρητήριο – με απόδειξη υποβολής & αποδοχής από όλα τα μέρη ή Ε9, συμβόλαιο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης κλπ)
 • Στοιχεία συνδεδεμένων – συνεργαζόμενων εταιρειών
 • Λοιπά στοιχεία ωριμότητας έργου

Κατηγορία (Α) & (Β):

 • Επαγγελματική εμπειρία τριών μεγαλύτερων (σε ποσοστό) εταίρων / μετόχων:
  • Ένσημα ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
  • Βεβαιώσεις εργοδοτών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Σε περίπτωση εταιρείας, ΚΑΔ από το taxis και Ε3
 • Ίδια συμμετοχή με καταβολή/αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου:
  • Τραπεζικές βεβαιώσεις διαθέσιμου υπόλοιπου λογαριασμού εταίρων / μετόχων την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής πρότασης
  • Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομόλογα, μετοχές εισηγμένων, αμοιβαία κεφάλαια), με αποτίμηση τρέχουσας αξίας την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής πρότασης
 • Ίδια συμμετοχή, με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον:
  • Οικονομικές καταστάσεις τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης & πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο
  • Απόφαση της ΓΣ για συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του κεφαλαίου του φορέα για το σκοπό της επένδυσης
  • Υποχρέωση ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας (κυκλοφορούν ενεργητικό – βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 0)
 • Ίδια συμμετοχή, με υφιστάμενη αύξηση κεφαλαίου:
  • Απόφαση ΓΣ & ΦΕΚ για ΑΜΚ με αναφορά στο σκοπό της επένδυσης
  • Απόφαση ΔΣ για πιστοποίηση ΑΜΚ και ΦΕΚ/ΜΑΕ
  • Κίνηση λογαριασμών 40/43
  • Αποδεικτικά κατάθεσης εισφοράς σε μετρητά, extrait προηγούμενοι μήνα & ΦΣΚ
  • Τροποποίηση Καταστατικού & ΓΕΜΗ (για ΟΕ, ΕΕ)
 • Ίδια συμμετοχή, με δανεισμό
  • Έγκριση δανείου / σύμβαση
  • Βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης επενδυτικού σχεδίου
  • Με αναφορά σε αντικείμενο επένδυσης, ύψος δανείου, διάρκεια και χρόνος αποπληρωμής, επιτόκιο, εξασφαλίσεις (χωρίς αναφορά σε εκχώρηση), με ημερομηνία προγενέστερη της αίτησης

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Χρήσιμο Υλικό:

Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Σύνοψη

 

Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Flyer

 

Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις - Προκύρηξη προγράμματος

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Επιδότηση για νέες τουριστικές επιχειρήσεις