Βρείτε τους Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ 2008). Είναι οι επίσημοι ΚΑΔ από την ΕΣΥΕ, που χρησιμοποιούνται στην Εφορία για την Έναρξη Εργασιών, αλλά και στα επιδοτούμενα προγράμματα για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας της εκάστοτε επιχείρησης.

 

Επίσης, με την ΠΟΛ 1170/2017 προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας στην ΠΟΛ.1133/6.10.2008:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.89.19.01
Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

28.96.10.01
Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων από πλαστικές ύλες

28.99.14.02
Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων άλλων από διάφορες ύλες

32.30.14.03
Κατασκευή πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές

33.12.29.01
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers)

46.14.13.41
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers)

46.17.11.28
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

46.18.12.16
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές

46.38.29.29
Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

46.49.33.31
Χονδρικό εμπόριο πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές

46.69.20.17
Χονδρικό εμπόριο τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers)

47.29.24.36
Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων

47.64.65.51
Λιανικό εμπόριο πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές

47.78.88.25
Λιανικό εμπόριο τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers)

52.22.11.06
Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων

52.22.19.03
Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων