Προδημοσιεύτηκε η δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία». Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Γενικές πληροφορίες

  • Δικαιούχοι: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
  • Προϋπολογισμός επένδυσης: 25.000€ - 40.000€
  • Συνολική Δημόσια Δαπάνη δράσης: 50.000.000€
  • Χρονική διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες
  • Θεματικοί Τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Υγεία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τουρισμός, Ενέργεια, Υλικά - Κατασκευές, Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία
  • Επιλέξιμες Δαπάνες: Λειτουργικές, εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις παγίων, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>