Από 12.12.2012 ισχύουν πλέον τα νέα κατώτατα όρια κεφαλαίου για την σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. της 12.12.2012 τα νέα όρια έχουν ως εξής:

  • Κατώτατο όριο για σύσταση Α.Ε. -> 24.000 ευρώ
  • Κατώτατο όριο για σύσταση Ε.Π.Ε. -> 2.400 ευρώ

Το σχετικό άρθρο της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου έχει ως ακουλούθως:

Άρθρο 6. Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

(3α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:

«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».

(3β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:

«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».

(3γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».

 

Πηγή: Taxheaven