Ο στόχος ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στο τέλος του 1992 απαιτούσε μια νέα προσέγγιση σε θέματα τεχνικής εναρμόνισης και χρησιμοποίησης της τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η ιδέα ήταν να αναπτυχθεί μια προσέγγιση, που θα θέσπιζε τις γενικές κανονιστικές διατάξεις εφαρμοστέες σε κλάδους ή οικογένειες προϊόντων, καθώς και σε τύπους κινδύνων.

Η απόφαση για το σήμα CE θεσπίζει μια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων προς τους στόχους ή "βασικές απαιτήσεις" που καθορίζονται από τις οδηγίες σχετικά με την τεχνική εναρμόνιση. Αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη των δημοσίων συμφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων.

Η σήμανση επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή του προϊόντος αυτού και υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις κοινοτικές διατάξεις που προβλέπουν την εναπόθεσή του.

Η σήμανση τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και τη θέση του σε λειτουργία και τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν το σήμα «CE», εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί μη συμμόρφωσης του προϊόντος.

Αν ένα προϊόν εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μιας οδηγίας που προβλέπει τη σήμανση "CE", αυτή θα πρέπει να τοποθετείται:

 • σε όλα τα νέα προϊόντα, είτε κατασκευάζεται στα κράτη μέλη είτε σε τρίτες χώρες
 • στα χρησιμοποιημένα και από δεύτερο χέρι προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

H σήμανση CE εφαρμόζεται σε δομικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, μηχανές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, παιγνίδια, ηλεκτρικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές, εξοπλισμό πίεσης, εξοπλισμό προστασίας προσωπικού, ψυκτικά συστήματα, σκάφη αναψυχής, κλπ.

Η διαδικασία της επίθεσης του σήματος προβλέπει οκτώ φάσεις αξιολόγησης (οι «ενότητες»), που εφαρμόζονται στις φάσεις σχεδιασμού και παραγωγής των προϊόντων:

 • ο εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής (ενότητα Α)
 • η εξέταση τύπου " CE " (ενότητα Β)
 • η συμμόρφωση προς τον τύπο (ενότητα Γ)
 • η διασφάλιση ποιότητας παραγωγής (ενότητα Δ)
 • η διασφάλιση ποιότητας προϊόντων (ενότητα Ε)
 • ο έλεγχος στα προϊόντα (ενότητα ΣΤ)
 • ο έλεγχος μονάδας (ενότητα Ζ)
 • η διασφάλιση ολικής ποιότητας (ενότητα H)

Το Σήμα αποτελείται από τα διακριτικά "CE" ακολουθούμενα από:

 • το χαρακτηριστικό αριθμό του αναγνωρισμένου οργανισμού
 • την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του παραγωγού
 • τα 2 τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησης της σήμανσης
 • τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης
 • δήλωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος βάσει των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.

Η διαδικασία της σήμανσης συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις διότι:

 • Εξασφαλίζει την εναρμόνιση με εθνική και κοινοτική νομοθεσία και επομένως την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε.
 • Αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης
 • Δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης της επιχείρησης (οργάνωσης της παραγωγικότητας, του τελικού προϊόντος κλπ).
 • Βελτιώνει την ασφάλεια των προϊόντων
 • Διασφαλίζει την ικανοποίηση του ιδιώτη - πελάτη

Η Win to Win, έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει εκτενείς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης για την επίθεση της σήμανσης CE, με τη σύνταξη όλων των απαιτουμένων από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εγγράφων, τη διαδικασία και το συντονισμό των ελέγχων συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!