Χρήσιμο Υλικό

Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα  αποτέλεσε μία εκ των δύο θεματικών ενοτήτων του Δεύτερου Κύκλου του Φόρουμ. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θέλουν να καινοτομήσουν είτε σε επίπεδο προϊόντος/υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασιών. Τα βασικά ερωτήματα στα οποία απαντάει ο οδηγός είναι τα εξής:

Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing, Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Αυτόνομη - Ανεξάρτητη - Συνδεδεμένη Επιχείρηση

Η προϋπόθεση για να αναγνωριστεί μία επιχείρηση ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία είναι να τηρεί τα όρια αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού και, είτε τα όρια του συνόλου του ισολογισμού, είτε εκείνα του κύκλου εργασιών.

Page 7 of 7