Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα  αποτέλεσε μία εκ των δύο θεματικών ενοτήτων του Δεύτερου Κύκλου του Φόρουμ. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θέλουν να καινοτομήσουν είτε σε επίπεδο προϊόντος/υπηρεσίας είτε σε επίπεδο διαδικασιών. Τα βασικά ερωτήματα στα οποία απαντάει ο οδηγός είναι τα εξής:

Στο κείμενο του εγχειριδίου αναδεικνύεται η συμβολή και οι προοπτικές του νέου, δυναμικού και σε πολλούς άγνωστου κόσμου των «πράσινων» επιχειρηματικών δράσεων και πρακτικών με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή της επικρατούσας νοοτροπίας με την οποία λειτουργούν και επιχειρούν  σήμερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να:

  1. Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές πληροφοριών και απαντήσεων σε θέματα που σχετίζονται με μια, λίγο-πολύ, συγκεχυμένη αντίληψη γύρω από το «πράσινο επιχειρείν».
  2. Παρουσιάσει τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται  στην ελληνική αγορά για την ανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών «πράσινης» επιχειρηματικότητας.
  3. Αναδείξει τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησής.
  4. Προβάλει τα πλεονεκτήματα μιας  «πράσινης» επιχειρηματικής δράσης και της ανάλογης σχέσης της με το οικονομικό αποτέλεσμα.
  5. Καταγράψει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των «πράσινων» επιχειρηματικών σχεδίων.
  6. Βοηθήσει στην προσαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της «πράσινης» αγοράς.
  7. Ωθήσει στην αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.
  8. Ενισχύσει, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Πηγή: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις