Χρήσιμο Υλικό

Οδηγός Εξαγωγών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει έναν Οδηγό που θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενημερωθούν, να εξελιχθούν, να εξάγουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ έπειτα από μετατροπές, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που προκύπτουν έπειτα από μεταβιβάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων βάσει της KYA 45385/ΕΥΣ7455/14-09-2009.

Μελέτη της ΕE για την επιχειρηματικότητα, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη για τη δυναμική των επιχειρήσεων και, συγκεκριμένα, για τις νέες επιχειρήσεις, τη μεταφορά επιχειρήσεων και τη χρεοκοπία δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της μελέτης "Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy" ήταν να εντοπίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε κρίσιμες περιόδους του κύκλου ζωής τους, αλλά και να προτείνει λύσεις και πολιτικές.

Εργαλείο Προσδιορισμού Αναγκών Δεξιοτήτων, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες καθορισμού της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Το γεγονός αυτό καθιστά βασική προτεραιότητα κάθε μικρομεσαίου επιχειρηματία την αναζήτηση και τoν εντοπισμό της γνώσης, της εξειδίκευσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης του, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο οργανωτικού σχεδιασμού και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ενδυνάμωση και την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του.

Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ΚΑΔ 2008, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Βρείτε τους Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ 2008). Είναι οι επίσημοι ΚΑΔ από την ΕΣΥΕ, που χρησιμοποιούνται στην Εφορία για την Έναρξη Εργασιών, αλλά και στα επιδοτούμενα προγράμματα για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας της εκάστοτε επιχείρησης.

Page 4 of 7