Χρήσιμο Υλικό

ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών - 2011, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Εισόδημα και τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών κατά το έτος 2011. Δείτε ποιο εισόδημα θεωρείται κάτω από το επίπεδο φτώχειας και άλλα χρήσιμα στατιστικά συμπεράσματα.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013) των Υπουργείων Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, καθορίστηκε το ελάχιστο  περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της Ομορρύθμου Εταιρείας και της Ετερορρύθμου Εταιρείας το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο) αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ή από τους ιδρυτές αν πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες διαφορετικού εταιρικού τύπου.

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών - Αλλαγές σε ΚΒΣ, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Με τον Ν. 4093/2012 και πιο συγκεκριμένα με την υποπαράγραφο Ε.1. καθιερώνεται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) αντικαθιστώντας τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος και καταργείται. Ουσιαστικά πρόκειται για απλοποίηση του Κ.Β.Σ. (από 39 άρθρα σε 14 του Κ.Φ.Α.Σ.) μέσω της κατάργησης ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ., της επαναδιατύπωσης των υπολοίπων και της εισαγωγής νέων. Βρείτε μια συνοπτική περιγραφή των άρθρων του νεοεισερχόμενου «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», τι περιλαμβάνουν και τι αλλάζει.

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Παρουσίαση των δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2007–2013. Ο Οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), σπουδαστές ή πρόσφατα απόφοιτους, ερευνητές, γεωργούς, υπαλλήλους σε δημόσια επιχείρηση.

Page 3 of 7