Χρήσιμο Υλικό

Ορισμός De Minimis, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Η υλοποίηση κάθε επιδοτούμενου προγράμματος πολλές φορές υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid). Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς εκτός:

Online oδηγός ηλεκτρονικού επιχειρείν για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Win to Win Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & digital marketing

Ένα έξυπνο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις κατάλληλες λύσεις και υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης, είναι πλέον διαθέσιμο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για το "eBSN eBusiness Solutions Guide" ("Οδηγός Λύσεων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν eBSN") που διατίθεται εδώ >>.

Page 6 of 7