Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της Υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δε χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Δείτε πληροφορίες για τον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος εδώ >>

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 08/03/2016 – 10/05/2016, 17:00 (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

Σε ποιους απευθύνεται

(α) Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι δε θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δε μετείχαν σε άλλες εταιρείες από την προδημοσίευση της πρόσκλησης (12/10/2015) έως τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν έχουν διακόψει συμμετοχή σε εταιρεία (ατομική ή ως εταίροι) από την προδημοσίευση της πρόσκλησης και έπειτα.

(β) Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα (τουλάχιστον ένας επλέξιμος ΚΑΔ) μόνο ως ατομικές επιχειρήσεις, δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, δε μετέχουν σε άλλες εταιρείες από την προδημοσίευση της πρόσκλησης έως τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ μέχρι την υποβολή δικαιολογητικών ένταξης θα έχουν καταργηθεί τυχόν μη επιλέξιμοι ΚΑΔ.

(γ) Επιτρέπεται η σύσταση μικρών και πολύ μικρών εταιρειών από τους δικαιούχους εφόσον συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια και παρουσιάζεται συνέργεια (ίδιες ειδικότητες) ή/και συμπληρωματικότητα (διαφορετικές ειδικότητες) μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν διακόψει υφιστάμενη ατομική δραστηριότητα πριν την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης. Αποκλείονται οι σύζυγοι, οι συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού και οι συμπράξεις ατομικών επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού: (Δαπάνες επιλέξιμες από 08/03/2016)

Αξιολόγηση:

Περισσότερες πληροφορίες:

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Υλοποίηση της Δράσης

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβά... by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

Σύνοψη προγράμματος (πριν τη δημοσίευση των τροποποίησεων)

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης from Win to Win - Business Consultants

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ (ενημέρωση: 08/03/2016)

Επιλέξιμοι ΚΑΔ στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης from Win to Win - Business Consultants

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης from Win to Win - Business Consultants

 

Συμπληρωματικοί ΚΑΔ (ενημέρωση: 08/03/2016)

Συμπληρωματικοί ΚΑΔ στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης from Win to Win - Business Consultants

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (ενημέρωση: 05/07/2016)

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις from Win to Win - Business Consultants

 

Έντυπο Υποβολής

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Έντυπο Υποβολής from Win to Win - Business Consultants

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα ΑμΕΑ για τις δράσεις ΕΣΠΑ from Win to Win - Business Consultants

 

Προκύρηξη Προγράμματος (ενημέρωση: 03/04/2019 - 7η τροποποίηση)

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Προκύρηξη Προγράμματος by Win to Win - Business Consultants on Scribd

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>

Δείτε πληροφορίες για τον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος εδώ >>