Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που έκαναν έναρξη επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως και 31/8/2015.

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016 20:10

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 - 31/8/2015 για το μισθολογικό και μέρος του μη μισθολογικού κόστους. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας συγκρίνεται με το συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας που είχε η επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2014.

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016 20:06

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ενίσχυσης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές και που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αγροδιατροφής & βιομηχανίας τροφίμων, των πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών, των υλικών & των κατασκευών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και της υγείας.

 Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 18:10

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της Υποστήριξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017 13:31

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα “Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας», που στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

 Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 18:09

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ενίσχυσης υφιστάμενων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017 13:11

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014-2015.

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 14:38

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστήμιων/ΤΕΙ θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας.

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 14:38

Δημοσιεύτηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών.

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 14:39

Δημοσιεύτηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ". 

 Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 14:37

Σελίδα 1 από 8