Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα της ενίσχυσης υφιστάμενων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Περίοδος υποβολής προτάσεων: 29/03/2016 – 04/07/2016, 17:00 (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Προϋπολογισμός & Επιδότηση

Σε ποιους απευθύνεται

(α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

(β) Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστα ποσοστά επί του προϋπολογισμού: από 11/02/2016

  1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση)
  3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: έως €3.000 ανά πιστοποιητικό
  5. Προβολή – Προώθηση: έως €15.000
  6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: έως €20.000
  7. Μεταφορικά μέσα: έως €15.000
  8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου: έως €2.500
  9. Μελέτες / έρευνες αγοράς: έως €5.000 και έως €2.500 €/μελέτη
  10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων: έως 40%, έως €24.000 ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Αξιολόγηση:

Περισσότερες πληροφορίες:

Σύνοψη Προγράμματος

Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2016 - Σύνοψη Προγράμματος from Win to Win - Business Consultants

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ (3η Τροποποίηση, 19/05/2016)

Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2016 - Επιλέξιμοι ΚΑΔ from Win to Win - Business Consultants

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 2016 - Επιλέξιμες Δαπάνες from Win to Win - Business Consultants

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις (Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2016)

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις from Win to Win - Business Consultants

 

Προκύρηξη Προγράμματος (8η Τροποποίηση, 07/03/2019)

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Προκύρηξη Προγράμματος by Win to Win - Business Consultants on Scribd

Έντυπο Υποβολής

Έντυπο Υποβολής - Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων from Win to Win - Business Consultants

 

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση της προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Διευκρινήσεις σχετικά με την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα ΑμΕΑ για τις δράσεις ΕΣΠΑ from Win to Win - Business Consultants

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης εδώ >>