Προδημοσιεύτηκε η δράση «Επιχειρούμε δυναμικά». Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές, μέσα από την αύξηση των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

 Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 15:58

Προδημοσιεύτηκε η δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία». Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

 Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 15:36

Προδημοσιεύτηκε η δράση εθνικής εμβέλειας  «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής ‘Ερευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ). Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων από επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας.

 Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015 15:04

Προδημοσιεύτηκε η δράση για την βιομηχανική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας. Στόχος της δράσης είναι η διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/ εμπορική δραστηριότητα, μέσω της τελειοποίησης προϊόντος, διάταξης μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής ως παραδοτέα εκτελεσθέντος έργου.

 Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 16:07

Προδημοσιεύτηκε η δράση για την ενίσχυση των αρχικών βαθμίδων μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών. Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση του ανθρωπίνου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών για την αποτελεσματική μετάδοση της νέας γνώσης.

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 14:16

Προδημοσιεύτηκε η δράση για την ενίσχυση των ανώτερων βαθμίδων μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών. Στόχος της δράσης είναι η ενδυνάμωση του ανθρωπίνου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο βρίσκεται στις ανώτερες βαθμίδες και η ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, ΕΠ και Ερευνητών για την αποτελεσματική μετάδοση της νέας γνώσης.

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 14:14

Προδημοσιεύτηκε η δράση για την ανάπτυξη πιλοτικών δομών καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων αγροδιατροφικού κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών. Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη πιλοτικών δομών για το συντονισμό επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, ιδιαίτερα ΜΜΕ, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων.

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 13:36

Προδημοσιεύτηκε η πιλοτική δράση για την ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων/ ερευνητών, μιας ειδικής κατηγορίας δυνητικών επιχειρηματιών με τεράστιο δυναμικό που παραμένει ανεκμετάλλευτο στην Ελλάδα, καθώς παρατηρούνται τάσεις φυγής (braindrain) λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

 Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 13:16