Η εκπόνηση σχεδίων marketing και μελετών δημοσιότητας αποτελούν μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι δυνατή η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων, η οριοθέτηση της θέσης τους έναντι του ανταγωνισμού καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη αναγνωρισιμότητας, την αύξηση μεριδίου αγοράς, την ανάπτυξη νέων αγορών και τελικά τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.

Ένα marketing plan ή μία μελέτη δημοσιότητας διαρθρώνεται στις παρακάτω - τουλάχιστον - ενότητες:

Τέλος, ένα σύγχρονο marketing plan ή/και μία μελέτη δημοσιότητας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους τις σύγχρονες τάσεις του διαδικτύου και όλες τις δυνατότητες που παρέχονται από το digital marketing.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.