Business Plans

Business Plans (4)

Fit on you!

από 17
Αυγούστου
2010

Η περιόδος που διανύουμε διακρίνεται από έντονη κινητικότητα στον τομέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι πάρα πολλά προγράμματα έχουν προδημοσιευθεί και υλοποιηθεί τους τελευταίους μήνες, τα οποία εν δυνάμει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθμού προγραμμάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των αναγκών της.

Η Win to Win αξιοποιώντας την εμπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοδοτήσεων έχει δημιουργήσει μία εξειδικευμένη υπηρεσία για εκείνες τις εταιρείες που ενδιαφέρονται σε σταθερή βάση να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η υπηρεσία "Fit on you!" αποτελεί μία μόνιμη - στρατηγικού χαρακτήρα - συνεργασία μεταξύ της Win to Win και της ενδιαφερόμενης επιχείρισης, καθώς περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη σχέση για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επενδύσεών της.

Μελέτες benchmarking

από 17
Αυγούστου
2010

Το Benchmarking ορίζεται ως: «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν».

 

Η ανάλυση αυτής της μορφής χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και τη σύγκριση των διαφόρων επιμέρους συστημάτων. Εφαρμόζεται κυρίως σε γεωγραφικό επίπεδο (σύγκριση χωρών ή περιφερειών), αλλά και σε τομεακό επίπεδο (συγκρίσεις τομέων ή κλάδων) και εστιάζεται στην ανάλυση διαθέσιμων μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών και των πιθανών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι επιχειρήσεις επιβάλλει τη συνεχή προσπάθεια για συμμόρφωση των επιχειρηματικών διαδικασιών με την επιχειρηματική στρατηγική και την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων σε κρίσιμους παράγοντες απόδοσης όπως το κόστος, η ποιότητα, καθώς και το επίπεδο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.

 
 

Βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών είναι η βελτιστοποίηση και απλούστευση των επιχειρηματικών διεργασιών, που είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω του λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού.

Business Plans

από 17
Αυγούστου
2010

Θέλετε

  • Να αρχίσετε μια νέα επιχείρηση

  • Να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν

  • Να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση από τράπεζα, κυβερνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ή αμοιβαία κεφάλαια

  • Να εξερευνήσετε τη βιωσιμότητα μιας νέας τεχνολογίας

  • Να βελτιώσετε την εσωτερική δομή και λειτουργία της εταιρίας σας

  • Να αποτιμήσετε την επιχείρηση σας για σκοπούς πώλησης ή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις

  • Να προσελκύσετε στελέχη που επιθυμείτε να εντάξετε στο δυναμικό της εταιρίας σας

  • Να περιορίσετε τον κίνδυνο των επενδύσεων και να εξασφαλίσετε την εκμετάλλευση των ιδεών από το ανθρώπινο δυναμικό σας

 

Αν ο σκοπός σας συμπίπτει με ένα ή περισσότερα ή παραπλήσια από τα παραπάνω τότε σίγουρα χρειάζεστε τον κατάλληλο στρατηγικό κι επιχειρησιακό σχεδιασμό, που θα αποτελέσει το εργαλείο σας για την υλοποίηση αυτού του σκοπού.

 
 

O στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής λειτουργίας, υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των κατάλληλων ενεργειών για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων στόχων.